• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  (Đang được chuẩn bị, đang được trù tính)
  Dòng 37: Dòng 37:
  ::[[a]] [[plot]] [[is]] [[brewing]]
  ::[[a]] [[plot]] [[is]] [[brewing]]
  ::một cuộc âm mưu đang được chuẩn bị
  ::một cuộc âm mưu đang được chuẩn bị
  -
  ::[[to]] [[drink]] [[as]] [[one]] [[has]] [[brewed]]
  +
  ===Cấu trúc từ===
   +
  =====[[to]] [[drink]] [[as]] [[one]] [[has]] [[brewed]]=====
  ::mình làm, mình chịu
  ::mình làm, mình chịu
   +
  ===hình thái từ===
  ===hình thái từ===
  * Ved: [[brewed]]
  * Ved: [[brewed]]

  08:15, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /bru:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chế, sự ủ (rượu bia); sự pha (trà)
  Mẻ rượu bia
  Chất lượng rượu ủ; chất lượng trà pha
  a good strong brew
  rượu đậm và ngon

  Ngoại động từ

  Chế, ủ (rượu bia); pha (trà)
  to brew beer
  chế rượu bia
  to brew tea
  pha trà
  (nghĩa bóng) chuẩn bị, bày, trù tính, trù liệu ( (thường) việc xấu)
  to brew mischief
  bày mưu làm điều ác

  Nội động từ

  Chế rượu; pha trà
  (nghĩa bóng) đang tụ tập, đang kéo đến
  a storm is brewing
  cơn dông đang kéo đến
  Đang được chuẩn bị, đang được trù tính
  a plot is brewing
  một cuộc âm mưu đang được chuẩn bị

  Cấu trúc từ

  to drink as one has brewed
  mình làm, mình chịu

  hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  nấu
  pha

  Nguồn khác

  • brew : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Ferment, cook, boil; infuse: Our beer is brewed using thebest hops.
  Concoct, devise, plan, Colloq cook up; contrive,prepare, bring about, cause, produce, hatch: They are brewingup a plot to unseat the financial director.
  Start, go on,hatch, begin, form; stew, simmer, Colloq cook: A storm isbrewing.
  N.
  Beer, ale, stout; tea; beverage, drink; concoction,mixture: She served me some strange brew in which I coulddetect cinnamon and nutmeg.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  Tr. a make (beer etc.) by infusion, boiling,and fermentation. b make (tea etc.) by infusion or (punch etc.)by mixture.
  Intr. undergo either of these processes (the teais brewing).
  Intr. (of trouble, a storm, etc.) gather force;threaten (mischief was brewing).
  Tr. bring about; set intrain; concoct (brewed their fiendish scheme).
  N.
  Anamount (of beer etc.) brewed at one time (this year's brew).
  What is brewed (esp. with regard to its quality) (a good strongbrew).
  The action or process of brewing.
  Brewer n. [OE breowanf. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X