• /¸ænizou´trɔpik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) không đẳng hướng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không đồng hướng

  Y học

  thuộc dị hương

  Kỹ thuật chung

  không đẳng hướng
  anisotropic body
  vật thể không đẳng hướng
  anisotropic membrane
  màng lọc không đẳng hướng
  dị hướng
  anisotropic body
  vật dị hướng
  anisotropic body
  vật thể dị hướng
  anisotropic conductivity
  tính dẫn dị hướng
  anisotropic conductivity
  tính dẫn điện dị hướng
  anisotropic crystal
  tinh thể dị hướng
  anisotropic disk
  đĩa dị hướng
  anisotropic foundation
  nền dị hướng
  anisotropic magnet
  nam châm dị hướng
  anisotropic materials
  chất dị hướng
  anisotropic rock
  đá dị hướng
  anisotropic shell
  vỏ dị hướng
  anisotropic waveguide
  ống dẫn sóng dị hướng

  Địa chất

  dị hướng, không đẳng hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X