• Đo lường & điều khiển

    bù phân tầng

    Giải thích EN: A method of compensation where the compensator is in series with the forward transfer function. Also, SERIES COMPENSATION, TANDEM COMPENSATION. Giải thích VN: Phương pháp bù, khi cơ cấu bù nối tiếp với hàm chuyển tới. Xem phần bù nối tiếp, bù tandem.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X