• /¸kɔmpen´seiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường
  to pay compensation to somebody for something
  bồi thường cho ai về cái gì
  (kỹ thuật) sự bù

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự bù, tự lựa

  Cơ khí & công trình

  sự tự lựa

  Toán & tin

  phương pháp bù

  Giải thích EN: A method of changing a control system by reprogramming or adding new equipment in order to improve system performance. Also, STABILIZATION.

  Giải thích VN: Phương pháp thay đổi hệ thống điều khiển bằng cách lập trình lại hoặc thêm thiết bị mới để cải tiến sự hoạt động của hệ thông, Xem phần STABILIZATION.

  compensation method
  phương pháp bù trừ

  Xây dựng

  sự điều hòa
  vật bồi thường

  Y học

  sự bù trừ

  Kỹ thuật chung

  bồi thường
  claim for compensation
  khiếu nại đòi bồi thường
  compensation for disability
  tiền bồi thường tàn phế
  compensation of injury
  tiền bồi thường tai nạn
  bù trừ
  đền bù
  sự bổ chính
  heat compensation
  sự bổ chính nhiệt
  sự bồi thường
  sự bù
  sự đền bù
  sự hiệu chỉnh
  sự hoàn vốn
  sự làm cân bằng
  sự thu hồi

  Kinh tế

  sự bồi thường
  compensation for damage
  sự bồi thường thiệt hại
  just compensation
  sự bồi thường truất hữu
  pecuniary compensation
  sự bồi thường tiền bạc
  pecuniary compensation
  sự bồi thường về tiền bạc
  sự đền bù
  tiền bồi thường
  denied boarding compensation
  tiền bồi thường về việc hồi lại
  employment termination compensation
  tiền (bồi thường) thôi việc
  workmen's compensation
  tiền bồi thường cho người lao động
  tiền đền bù
  compensation for damages
  tiền đền bù tổn thất

  Địa chất

  sự bù trừ, sự đền bù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X