• /´ɔ:lsou/

  Thông dụng

  Phó từ

  Cũng, cũng vậy
  to do this, you can also consult with your friends
  để làm việc này, anh cũng có thể hội ý với bạn bè
  I know that you also want to join the army
  tôi biết anh cũng muốn gia nhập quân đội
  (đặt ở đầu câu) hơn nữa, ngoài ra
  also, I must add...
  hơn nữa, tôi phải nói thêm rằng...
  not only... but also
  không những... mà lại còn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X