• Kỹ thuật chung

  dữ liệu điều khiển
  Active Control Data Set (ACDS)
  tập dữ liệu điều khiển tích cực
  carriage control data set
  tập dữ liệu điều khiển con trượt
  CDS (controldata set)
  tập dữ liệu điều khiển
  Control Data Corporation (CDC)
  hiệp hội dữ liệu điều khiển
  control data item
  mục dữ liệu điều khiển
  control data item
  phần dữ liệu điều khiển
  control data name
  tên mục dữ liệu điều khiển
  control data-name
  tên dữ liệu điều khiển
  intermediate control data
  dữ liệu điều khiển trung gian
  migration control data set
  tập dữ liệu điều khiển dịch chuyển
  minor control data
  dữ liệu điều khiển phụ
  minor control data
  dữ liệu điều khiển thứ yếu
  program control data
  dữ liệu điều khiển chương trình
  recovery control data set
  tập (hợp) dữ liệu điều khiển sự hồi phục
  Source Control Data Set (SCDS)
  tập hợp dữ liệu điều khiển nguồn
  lệnh điều khiển

  Xây dựng

  dữ liệu điều khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X