• /,intə'mi:djət/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giữa, trung gian
  intermediate point
  điểm trung gian
  intermediate stage
  giai đoạn trung gian
  Giữa cấp cao và cấp thấp, trung cấp
  to reach the intermediate level in English
  đạt trình độ trung cấp về tiếng Anh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trung gian phụ |

  Xây dựng

  vật trung gian, khâu trung gian, bán thành phẩm, trung gian, làm trung gian

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Bán thành phẩm, sản phẩm trung gian, (adj) trunggian

  Cơ khí & công trình

  khâu trung gian

  Kỹ thuật chung

  bán thành phẩm
  giữa
  intermediate area
  khu vực ở giữa
  intermediate beam
  dầm giữa
  intermediate bent
  mố giữa
  intermediate coat
  lớp sơn giữa
  intermediate column
  cột giữa
  intermediate floor
  sàn giữa các tầng
  intermediate framework post
  trụ giữa
  intermediate landing
  chiếu nghỉ giữa cầu thang
  intermediate pier
  mố giữa
  intermediate rail fastening
  sự kẹp ray giữa
  Intermediate System-Intermediate System routing exchange protocol (Layer3 (IS-IS)
  Giao thức trao đổi định tuyến giữa IS và IS (Lớp 3)
  intermediate turbine top plate
  chóp giữa của nắp tuabin
  intermediate web
  gờ giữa
  ở giữa
  intermediate area
  khu vực ở giữa
  phụ
  trung gian
  CIL (commonintermediate language)
  ngôn ngữ trung gian chung
  Common Interchange/Intermediate Format (CIF)
  trao đổi chung/ khuôn dạng trung gian
  Common Intermediate Format (CIF)
  khuôn dạng trung gian chung
  common intermediate language (CIL)
  ngôn ngữ trung gian chung
  End System - Intermediate System (ES-IS)
  Hệ thống cuối (tới) Hệ thống trung gian
  first intermediate frequency
  tần số trung gian thứ nhất
  IAM (intermediateaccess memory)
  bộ nhớ truy cập trung gian
  ICO (IntermediateCircular Orbit)
  quỹ đạo trung gian
  IDF (intermediatedistributing frame)
  khung phân phối trung gian
  IDF (IntermediateDivision Frame)
  bảng nối dây trung gian
  IF (intermediatefrequency)
  tần số trung gian
  IF transformer (intermediate-frequency transformer)
  bộ biến đổi tần số trung gian
  intermediary integral, intermediate integral
  tích phân trung gian
  intermediate (drive) plate or interplate
  đĩa truyền động trung gian
  intermediate access memory
  bộ nhớ truy nhập trung gian
  intermediate access memory
  bộ nhớ truy cập trung gian
  intermediate access memory (IAM)
  bộ nhớ truy cập trung gian
  intermediate anchorage
  neo trung gian
  intermediate annealing
  sự ủ trung gian
  intermediate axle
  trục trung gian
  intermediate bearer
  dầm trung gian
  intermediate bearer
  gối trung gian
  intermediate bearer
  rầm trung gian
  intermediate bearing
  ổ đỡ trục trung gian
  intermediate bearing
  ổ trung gian
  intermediate belt
  cua roa trung gian
  intermediate bent
  mố trung gian
  Intermediate Bit Rate (IBR)
  tốc độ bit trung gian
  intermediate block check
  sự kiểm tra khối trung gian
  intermediate block check character
  ký tự kiểm tra khối trung gian
  intermediate boson
  boson trung gian
  intermediate boson
  bozon trung gian
  intermediate box
  hòm khuôn trung gian
  intermediate bulkhead
  tấm ngăn trung gian
  intermediate byte
  byte trung gian
  intermediate ceiling
  trần trung gian
  intermediate character
  ký tự trung gian
  intermediate charging bin
  bunke trung gian chất tải
  intermediate chemical
  hóa chất trung gian
  Intermediate Circular Orbit (ICO)
  quỹ đạo tròn trung gian
  intermediate code
  mã trung gian
  intermediate cold storage
  bảo quản trung gian
  intermediate cold storage
  sự bảo quản trung gian
  intermediate column
  cột trung gian
  intermediate compound
  hợp chất trung gian
  intermediate contour
  đường đồng mức trung gian
  intermediate contour
  ranh giới trung gian
  intermediate control data
  dữ liệu điều khiển trung gian
  intermediate coolant
  chất lỏng trung gian
  intermediate coolant
  chất làm lạnh trung gian
  intermediate coolant
  chất tải lạnh trung gian
  intermediate cooler
  bình làm lạnh trung gian
  intermediate cooler
  bộ làm mát trung gian
  intermediate cooling
  làm lạnh trung gian
  intermediate cooling
  làm mát trung gian
  intermediate cooling cycle
  chu trình lạnh trung gian
  intermediate copying paper
  giấy sao trung gian
  intermediate cover
  nắp trung gian
  Intermediate Cross-Connect (DEC) (IC)
  Kết nối chéo trung gian (DEC)
  intermediate cut
  phần cất trung gian
  intermediate cylinder steam engine
  máy hơi nước xi lanh trung gian
  intermediate detonator
  ngòi nổ trung gian
  intermediate distributing frame (IDF)
  khung phân phối trung gian
  Intermediate Distribution Frame ( tel ) (IDF)
  giá phối dây trung gian ( điện thoại )
  intermediate distribution frame (IDF)
  khung phân phối trung gian
  intermediate distribution frame-IDF
  bảng phân phối trung gian
  intermediate energy np scattering
  tán xạ np năng lượng trung gian
  intermediate equipment
  thiết bị trung gian
  intermediate evolute
  đương pháp bao trung gian
  intermediate evolute
  đường pháp bao trung gian
  intermediate expansion hinge
  khớp giãn trung gian
  intermediate field
  miền trung gian
  intermediate field
  trường trung gian
  intermediate file
  tệp trung gian
  intermediate fold
  nếp gấp trung gian
  intermediate formation
  thành hệ trung gian
  intermediate frame
  khung trung gian
  intermediate framework post
  cột trung gian
  intermediate frequency
  tần số trung gian
  Intermediate Frequency (IF)
  trung tần, tần số trung gian
  intermediate frequency IF
  tần số trung gian-FL
  intermediate gate
  cửa âu trung gian
  intermediate gate post
  cột trung gian (của cửa cổng)
  intermediate gear
  bánh răng trung gian
  intermediate gear segment
  chạc bánh răng trung gian
  intermediate gearbox
  hộp tốc độ trung gian
  intermediate host node
  nút chủ trung gian
  intermediate image
  ảnh trung gian
  intermediate image carrier
  bộ chuyển ảnh trung gian
  intermediate image carrier
  thiết bị chuyển ảnh trung gian
  intermediate isotope
  đồng vị trung gian
  intermediate landing
  chiếu nghỉ trung gian
  intermediate landing area
  khu trồng trung gian
  intermediate language
  ngôn ngữ trung gian
  intermediate language level
  bậc ngôn ngữ trung gian
  intermediate language level
  mức ngôn ngữ trung gian
  intermediate layer
  lớp trung gian
  intermediate level
  mức trung gian
  intermediate mass
  địa khối trung gian
  intermediate mast unit
  đoạn cột trung gian
  intermediate materials
  vật chất trung gian
  intermediate materials storehouse
  kho vật liệu trung gian
  intermediate memory
  bộ nhớ trung gian
  intermediate mill
  máy cán trung gian
  intermediate mode
  kiểu trung gian
  intermediate mode
  mốt trung gian
  intermediate motion
  chuyển động trung gian
  intermediate network node
  nút mạng trung gian
  intermediate node
  nút trung gian
  intermediate oil
  dầu cất trung gian
  Intermediate Open System (IOS)
  hệ thống mở trung gian
  intermediate payments
  sự thanh toán trung gian
  intermediate pH
  pha trung gian
  intermediate pier
  trụ cầu trung gian
  intermediate point
  điểm trung gian
  Intermediate Point (IP)
  điểm trung gian
  intermediate position
  vị trí trung gian
  intermediate post
  cột trung gian
  intermediate pressure
  áp lực trung gian
  intermediate pressure
  áp suất trung gian
  intermediate product
  sản phẩm trung gian
  intermediate programming language
  ngôn ngữ lập trình trung gian
  intermediate proof
  kiểm nghiệm trung gian
  intermediate proofs
  bản in thử trung gian
  Intermediate Reference System (IRS)
  hệ thống chuẩn trung gian
  intermediate reference system-IRS
  hệ trung gian
  intermediate regenerator
  bộ tái tạo trung gian
  intermediate relay
  rơle trung gian
  intermediate repeater
  bộ chuyển tiếp trung gian
  intermediate repeater stations
  đài trạm tiếp vận trung gian
  intermediate result
  kết quả trung gian
  intermediate rib
  sườn (tăng cứng) trung gian
  intermediate rock
  đá trung gian
  intermediate roll stand
  giá cán trung gian
  intermediate routing function (IRF)
  chức năng dẫn đường trung gian
  Intermediate Routing Function (IRF)
  chức năng định tuyến trung gian
  intermediate routing network
  mạng dẫn đường trung gian
  intermediate routing node (IRN)
  nút dẫn đường trung gian
  Intermediate Routing Node (IRN)
  nút định tuyến trung gian
  intermediate sealing glass
  kính đệm trung gian
  intermediate section of rotary kiln
  bộ phận trung gian của lò quay
  intermediate section of rotary kiln
  vành trung gian của lò quay
  Intermediate Service Part (ISP)
  phần dịch vụ trung gian
  Intermediate Session Routing (ISR)
  định tuyến phiên trung gian
  intermediate session routing (ISR)
  sự dẫn đường giao tuyến trung gian
  intermediate settling basin
  bể lắng trung gian
  intermediate softening
  sự làm mềm trung gian
  intermediate space
  khoảng trung gian
  intermediate span
  nhịp trung gian
  intermediate spindle
  trục trung gian
  intermediate state
  trạng thái trung gian
  intermediate stiffener
  gờ tăng cứng trung gian
  intermediate storage
  bộ nhớ trung gian
  intermediate storey
  tầng trung gian
  intermediate stress
  ứng suất trung gian
  intermediate support
  gối trung gian (trụ cầu)
  intermediate support
  gối tựa trung gian
  intermediate system
  hệ thống trung gian
  Intermediate System (ETSITC BT) (IS)
  Hệ thống trung gian (ETSI TC BT)
  Intermediate System Hello (ISH)
  Hệ thống trung gian Hello
  Intermediate Text Block (BISYNC)
  Khối văn bản trung gian(BISYNC)
  intermediate text block (ITB)
  khối văn bản trung gian
  intermediate tie
  thanh giằng trung gian
  intermediate total
  tổng trung gian
  intermediate trans-mission substation
  trạm truyền tải trung gian
  Intermediate Transmission Block (ITB)
  khối truyền dẫn trung gian
  intermediate truss
  giàn trung gian
  intermediate truss joint
  nút trung gian của giàn
  intermediate type of soil
  loại đất trung gian
  intermediate value
  trị số trung gian
  intermediate value to be interpolated
  giá trị trung gian được nội suy
  intermediate vector boson
  boson vectơ trung gian
  intermediate vessel
  bình trung gian
  intermediate water level
  mức nước trung gian
  intermediate wheel
  bánh răng trung gian
  intermediate [interstage
  bình trung gian
  intermediate-frequency stage
  tầng tần số trung gian
  intermediate-interference ratio
  tỉ số nhiễu trung gian
  IRF (intermediaterouting function)
  chức năng dẫn đường trung gian
  IRF (intermediaterouting function)
  chức năng định tuyến trung gian
  IRN (intermediaterouting node)
  nút dẫn đường trung gian
  IRN (intermediaterouting node)
  nút định tuyến trung gian
  ISR (intermediatesession routing)
  sự định tuyến giao tiếp trung gian
  ITB (intermediatetext block)
  khối văn bản trung gian
  Mobile Data Intermediate System (MDIS)
  hệ thống trung gian dữ liệu di động
  open-circuit (intermediate) voltage
  điện áp trung gian mạch hở
  SWINN (switchedintermediate network node)
  nút mạng trung gian chuyển mạch
  switched intermediate network node (SWINN)
  nút mạng trung gian chuyển mạch
  system with intermediate stops
  hệ thống bến dừng trung gian
  vật trung gian

  Kinh tế

  bán thành phẩm
  intermediate capacities
  năng suất bán thành phẩm
  người điều đình
  trung gian
  Federal Intermediate Credit Bank
  ngân hàng trung gian tín dụng liên bang
  intermediate carrier
  người vận chuyển trung gian
  intermediate consumer
  người tiêu thụ trung gian
  intermediate container
  bao đựng trung gian của bao bì
  intermediate cooler
  thiết bị lạnh trung gian
  intermediate cultivation
  sự lên men trung gian
  intermediate demand
  nhu cầu trung gian
  intermediate forwarding agent
  người đại lý vận tải trung gian
  intermediate freight
  cước trung gian
  intermediate freight
  phí vận chuyển trung gian
  intermediate goods
  hàng hóa trung gian
  intermediate lag
  độ trễ trung gian
  intermediate market
  thị trường trung gian
  intermediate port
  cảng trung gian
  intermediate pressure
  áp suất trung gian
  intermediate product
  sản phẩm trung gian
  intermediate products
  sản phẩm trung gian
  intermediate proofing
  sự thử nghiệm trung gian
  intermediate tank
  thùng trung gian
  intermediate tariff
  thuế trung gian
  intermediate tax
  thuế suất trung gian
  intermediate technology
  công nghệ trung gian
  intermediate technology
  thuế trung gian
  vạt trung gian

  Địa chất

  trung gian, trung bình, chuyển tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X