• Đo lường & điều khiển

  biến số điều khiển

  Giải thích EN: Any variable in a system that, when changed, will cause a change in the performance of the system. Giải thích VN: Biến số trong hệ thống mà khi thay đổi sẽ gây ra thay đổi sự vận hành của hệ thống.

  Kỹ thuật chung

  biến điều khiển
  loop-control variable
  biến điều khiển vòng lặp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X