• /'veəriəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể thay đổi được, có thể thay biến đổi được
  variable weather
  thời tiết có thể thay đổi
  (thiên văn học) thay đổi độ sáng theo từng thời kỳ (về ngôi sao)
  Hay thay đổi; thay đổi, biến thiên
  variable length
  chiều dài thay đổi
  variable function
  hàm số biến thiên
  variable flow
  dòng chảy biến thiên
  variable wind
  gió hay thay đổi

  Danh từ (thường) số nhiều

  Biến số; vật, lượng có thể thay đổi
  temperature was a variable in the experiment
  trong thí nghiệm, nhiệt độ là một biến số
  (hàng hải) gió thay đổi
  (hàng hải) vùng (biển) không có gió thường xuyên

  Chuyên ngành

  Y học

  1. biến thiên, biến đổi 2 . biến số

  Cơ - Điện tử

  Biến, biến số, (adj) thay đổi, biến đổi, biến thiên

  Cơ khí & công trình

  biến động

  Hóa học & vật liệu

  vara (đơn vị chiều dài ở Nam Mỹ khoảng 60 cm)

  Xây dựng

  tham biến

  Kỹ thuật chung

  biến

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một vùng có tên trong bộ nhớ dùng để chứa một giá trị hoặc một chuỗi ký tự được gán cho biến đó.

  action variable
  biến tác dụng
  additional variable
  biến thêm
  additional variable
  biến thiên
  air-variable capacitor
  tụ không khí biến thiên
  aleatory variable
  biến ngẫu nhiên
  allocated variable
  biến được cấp phát
  allocated variable
  biến được phân phối
  analog variable
  biến tương tự
  apparent variable
  biến biểu kiến
  array variable
  biến mảng
  artificial variable
  biến giả tạo
  artificial variable
  biến nhân tạo
  automatic variable
  biến tự động
  auxiliary variable
  biến bổ trợ
  auxiliary variable
  biến phụ
  based variable
  biến cơ sở
  based variable
  biến đổi cơ sở
  basic variable
  biến cơ sở
  binary variable
  biến nhị phân
  Boolean variable
  biến Boole
  boolean variable
  biến logic
  bound variable
  biến buộc
  bound variable
  biến giới hạn
  bound variable
  biến liên kết
  brooks variable inductometer
  biến cảm kế hệ thống
  Call Reference Variable (CRV)
  biến số tham chiếu của cuộc gọi
  canonical variable
  biến chính tắc
  chance variable
  biến ngẫu nhiên
  character variable
  biến ký tự
  Comma Separated Variable (CSV)
  biến số được phân cách bằng dấu phẩy
  complex variable
  biến phức
  complex variable
  biến số tạp
  concomitant variable
  biến đồng hành
  conditional variable
  biến điều kiện
  conditionally variable
  biến điều kiện
  constrained variable
  biến buộc
  continuous random variable
  biến ngẫu nhiên liên tục
  continuous variable
  biến liên tục
  Continuously Variable Slope Delta modulation (CVSD)
  điều chế delta có độ dốc biến đổi liên tục
  continuously variable transmission (CVT)
  sự truyền biến đổi liên tục
  contra-gradient variable
  biến phản bội
  contragradient variable
  biến phản bộ
  control language variable
  biến ngôn ngữ điều khiển
  control variable
  biến điều khiển
  control variable
  biến số điều khiển
  controlled variable
  biến bị điều khiển
  controlled variable
  biến được điều khiển
  cross-grooved of variable lift
  cam có độ nâng biến đổi
  cutting variable
  biến cắt gọt
  cutting variable
  biến gia công
  dependent variable
  biến phụ thuộc
  dependent variable
  biến sô lệ thuộc
  design variable
  biến số thiết kế
  direction variable
  biến chỉ phương
  discontinuous variable
  biến không liên tục
  discrete random variable
  biến ngẫu nhiên rời rạc
  DO variable
  biến DO
  dummy variable
  biến giả
  dummy variable
  biến số giả
  dynamic variable
  biến số động
  effect variable
  biến phụ thuộc
  electric variable
  biến (số) điện
  Electronic Discrete Variable Automatic Calculator (EDVAC)
  máy tính tự động biến số rời rạc điện tử
  element variable
  biến phần tử
  endogenous variable
  biến nội sinh
  Enhanced Variable Rate Codec (EVRC)
  Bộ mã hoá/Giải mã tốc độ khả biến nâng cao
  entry variable
  biến số nhập
  environment variable
  biến môi trường
  environment variable
  biến số môi trường
  environmental variable
  biến môi trường
  essential variable
  biến cốt yếu
  Eulerian variable system
  các biến Euler
  event variable
  biến sự kiện
  exogenous variable
  biến ngoại sinh
  external variable
  biến ngoài
  free variable
  biến tự do
  function of random variable
  hàm của biến ngẫu nhiên
  general data stream variable
  biến GDS
  generic type variable
  biến kiểu chung
  global variable
  biến chung
  global variable
  biến toàn cục
  global variable
  biến tổng thể
  global variable, pool
  vùng biến toàn cục
  hidden variable
  biến (số) ẩn
  hidden variable of the first kind
  biến ẩn loại một
  hidden variable of the second kind
  biến ẩn loại hai
  hidden variable of the zeroth kind
  biến ẩn loại zero
  host variable
  biến chủ
  hyper-complex variable
  biến siêu phức
  independent variable
  biến độc lập
  indicator variable
  biến của bộ chỉ báo
  indirect controlled variable
  biến được điều khiển gián tiếp
  indirectly controlled variable
  biến điều khiển gián tiếp
  indirectly controller variable
  biến (được) điều khiển gián tiếp
  individual variable
  biến cá thể
  induction variable
  biến quy nạp
  infinitely variable
  biến đổi vô cấp
  infinitely variable
  biến đổi vô hạn
  infinitely variable drive
  truyền động biến đổi vô cấp
  input variable
  biến nhập
  input variable
  biến số vào
  instance variable
  biến đối tượng
  instance variable
  biến thực thể
  instantaneously variable system
  hệ khả biến tức thời
  instrument variable
  biến dụng cụ
  instrumental variable
  biến công cụ
  integer variable
  biến nguyên
  integer variable
  biến số nguyên
  intensity variable
  biến cường tính
  key variable
  biến khóa, biến chốt
  label variable
  biến (số) nhãn
  latent variable
  biến ẩn
  leading variable
  biến số chính
  linear variable differential transformer (LVDT)
  biến áp vi sai biến đổi tuyến tính
  local hidden variable
  biến ẩn định xứ
  local variable
  biến cục bộ
  local variable
  biến địa phương
  local variable
  biến nội bộ
  logic variable
  biến logic
  logic variable
  biến luận lý
  logical variable
  biến logic
  logical variable
  biến số lôgic
  logical variable
  biến số luận lý
  loop variable
  số vòng lặp biến đổi
  loop-control variable
  biến điều khiển vòng lặp
  machining variable
  biến cắt gọt
  machining variable
  biến gia công
  macroscopic variable
  biến vĩ mô
  main variable
  biến cố chính
  main variable
  biến số chính
  manipulated variable
  biến điều khiển
  manipulated variable
  biến thao tác
  marker variable
  biến số lưỡng trị
  meta-variable
  siêu biến
  missing variable
  biến thiếu
  module variable
  biến số đơn bộ
  monogenic function of complex variable
  hàm biến phức đơn diễn
  monogenie function of complex variable
  hàm biến thức đơn diễn
  Multiprogramming with a Variable number of tasks (MVT)
  đa lập trình với tác nghiệp biến đổi
  network variable
  biến số lưới
  number variable
  biến số
  number variable
  biển số
  numeric variable
  biến kiểu số
  numeric variable
  biến số
  numerical variable
  biến số
  object variable
  biến đối tuợng
  object variable
  biến đối tượng
  one-variable data table
  bảng dữ liệu một biến
  performance variable
  biến công suất
  permanent variable
  biến cố định
  physical variable
  biến vật lý
  predefined variable
  biến định nghĩa trước
  predicate variable
  biến vị ngữ
  process variable
  biến điều chỉnh
  process variable
  biến quá trình
  process variable
  thông số biến đổi
  program variable
  biến chương trình
  proposition variable
  biến mệnh đề
  propositional variable
  biến mệnh đề
  pure variable
  biến thuần
  quasi-variable
  chuẩn biến (số)
  random variable
  biến ngẫu nhiên
  random variable
  biến số ngẫu nhiên
  random variable
  đại lượng (biến) ngẫu nhiên
  read-only variable
  biến chỉ đọc
  real variable
  biến thực
  real variable
  biến số thực
  record variable
  biến bản ghi
  reduced variable
  biến rút gọn
  reference variable
  biến chuẩn
  register variable
  biến thanh ghi
  regular function of a complex variable
  hàm biến phức chính quy
  regular function of a complex variable
  hàm biến thức chính quy
  resister, variable
  bộ biến trở
  resistor, variable
  độ biến trở
  Reversible Variable Length Codes (RVLC)
  các mã độ dài biến đổi có thể đảo ngược
  rheological variable
  biến lưu biến
  scalar variable
  biến vô hướng
  schematic type variable
  biến kiểu lược đồ
  series of variable terms
  chuỗi các số hạng biến thiên
  series of variable terms
  chuỗi các từ biến thiên
  shared variable
  biến chia sẻ
  shared variable
  biến dùng chung
  shell variable
  biến shell
  simple variable
  biến đơn giản
  slack variable
  biến bù (lệch)
  slack variable
  biến bù, (lệch)
  space variable
  biến không gian
  special variable
  biến đặc biệt
  split stator variable capacitor
  tụ biến thiên kiểu stato tách
  starting variable (SV)
  biến bắt đầu
  state variable
  biến nhiệt động học
  state variable
  biến trạng thái
  state variable
  biến số tính trạng
  state variable
  biến số trạng thái
  state variable method
  phương pháp biến trạng thái
  static variable
  biến tĩnh
  statical variable
  biến tĩnh
  stepwise change of the manipulated variable
  sự thay đổi từng nấc của biến thao tác
  stochastic variable
  biến số ngẫu nhiên
  string variable
  biến chuỗi
  string variable
  biến xâu
  structured variable
  biến có cấu trúc
  subscripted variable
  biến chỉ số dưới
  subscripted variable
  biến có chỉ số dưới
  substitution variable
  biến thay thế
  switching variable
  biến chuyển mạch
  switching variable
  biến số chuyển mạch
  switching variable
  biến số đảo mạch
  switching variable
  biến số lôgíc
  switching variable
  biến số luận lý
  system variable
  biến hệ thống
  tagged variable
  biến có nhãn
  temporary variable
  biến tạm thời
  temporary variable
  biến trung gian
  theoretical variable
  biến lý thuyết
  theory of function of a complex variable
  lý thuyết hàm biến phức
  theory of functions of a complex variable
  lý thuyết hàm biến phức
  theory of functions of a real variable
  lý thuyết hàm biến thực
  thermodynamic variable
  biến nhiệt động học
  thermodynamic variable
  biến trạng thái
  transformation of variable
  phép biến đổi biến số
  transformation of variable
  phép đổi biến số
  two value variable
  biến hai giá trị
  uniform variable motion
  chuyển động biến đổi đều
  uniformly variable motion
  chuyển động biến đổi đều
  uniformly variable rotation of body
  sự quay biến đổi đều của vật thể
  unrestricted variable
  biến tự do
  user variable
  biến người dùng
  variable amplitude test
  phép thử biên độ biến đổi
  variable area sound track
  vệt âm thanh diện tích biến đổi
  variable attenuation
  độ suy giảm biến thiên
  variable attenuator
  bộ suy giảm biến đổi
  variable attribute
  thuộc tính biến
  variable audio level
  mức âm tần biến thiên
  variable binary scaler
  máy đếm nhị phân biến thiên
  variable binding
  sự liên kết biến
  variable bit rate
  nhịp bít biến thiên (dịch vụ)
  variable bit rate
  tốc độ biến đổi bit
  variable bit rate
  tốc độ bit biến thiên
  variable bit rate (VBR)
  tốc độ bit biến đổi
  variable block
  khối biến đổi được
  variable capacitor
  tụ biến thiên
  variable capacitor sector
  quạt tụ biến thiên
  variable contour cross-grooved
  cam có prôfin biến đổi
  variable costing
  hạch toán theo biến phí
  variable costs
  giá biến đổi
  variable crystal oscillator (VXO)
  bộ dao động tinh thể biến thiên
  variable cycle
  chu trình biến thiên
  variable data
  dữ liệu biến đổi
  Variable Data Rate Video (UDRV)
  video có tốc độ dữ liệu biến đổi
  variable declaration
  khai báo biến
  variable declaration
  khai báo biến số
  variable dentition
  định nghĩa biến
  variable discharge
  lưu lượng biến động
  variable displacement oil pump
  bơm dầu có lưu lượng biến đổi
  variable expression
  biểu thức biến
  variable factor input
  nhập liệu yếu tố biến đổi
  variable field marks
  các dấu trường biến đổi
  variable flow
  dòng biến thiên
  variable format
  khuôn biến đổi
  variable format
  khuôn dạng biến đổi
  variable function generator
  bộ sinh hàm biến đổi
  variable function generator
  bộ sinh hàn biến đổi
  variable gain amplifier
  bộ khuếch đại hệ số biến
  variable geometry
  sự biến hình
  variable inductance
  điện cảm biến đổi
  variable inductance
  độ tự cảm biến thiên
  variable induction systems
  hệ thống cảm ứng biến thiên
  variable information
  thông tin biến đổi
  variable initialization
  khởi tạo biến
  variable initialization
  khởi tạo biến số
  variable inspection
  kiểm tra theo biến
  variable length
  độ dài biến đổi
  variable lift cross-grooved
  cam có độ nâng biến đổi
  variable load
  tải biến đổi
  variable load
  tải trọng biến thiên
  variable moment of inertia model
  mô hình mômen quán tính biến đổi
  variable mu tube
  đèn độ hỗ dẫn biến thiên (có độ hỗ dẫn thay đổi)
  variable mu tube
  đèn muy biến thiên
  variable mutual conductance tube
  đèn độ hỗ dẫn biến thiên (có độ hỗ dẫn thay đổi)
  variable mutual conductance tube
  đèn muy biến thiên
  variable name
  tên biến
  variable name
  tên biến số
  variable naming
  đặt tên biến số
  variable part
  phần biến đổi
  variable point
  điểm biến đổi
  variable quantity
  đại lượng biến thiên
  variable ratio transformer
  biến áp điều chỉnh
  variable ratio transformer
  biến áp điều khiển
  variable ratio transformer
  biến áp hệ số biến đổi
  variable relay
  rơle biến đổi
  variable reluctance motor
  động cơ từ trở biến thiên
  variable reluctance stepper motor
  động cơ bước từ trở biến thiên
  variable resistance
  biến trở
  variable resistance
  điện trở biến đổi
  variable resistance resistor
  điện trở biến đổi
  variable resister
  máy biến trở
  variable resistor
  biến trở
  variable resistor
  điện trở biến đổi
  variable resistor
  điện trở biến đổi được
  variable resistor
  điện trở biến thiên
  variable resistor
  điện trở khả biến
  variable resistor
  máy biến trở
  variable rotation of body
  sự quay biến đổi của vật thể
  variable route sign
  ký hiệu tuyến đường biến đổi
  variable royalty
  thuế khoáng nghiệp biến đổi
  variable spacing
  khoảng cách biến đổi
  variable speed case
  cơ cấu biến tốc vô cấp
  variable speed gear
  cơ cấu biến tốc
  variable speed motor
  động cơ biến tốc
  variable speed pulley
  puli biến tốc
  variable speed terminal
  đầu cuối tốc độ biến thiên
  variable stress
  điện áp biến đổi
  variable stress
  ứng suất biến thiên
  variable substitution
  sự thay thế biến
  variable substitution
  thay thế biến
  variable substitution
  thay thế biến số
  variable symbol
  ký hiệu biến
  variable text
  văn bản biến đổi
  variable transformer
  biến áp điều chỉnh
  variable transformer
  biến áp điều khiển
  variable valve timing (vvt)
  hệ thống điều tiết van biến thiên
  variable velocity
  vận tốc biến thiên
  variable voltage
  biến thế
  variable voltage generator
  máy tạo điện áp biến đổi
  Variable Word-Length (VWL)
  độ dài từ biến đổi
  variable-capacitance diode
  đi-ốt biến dung
  variable-inductance accelerometer
  gia tốc kế cảm kháng biến thiên
  variable-pitch propeller
  cánh quạt có bước (dịch chuyển lá) biến đổi
  variable-resistance accelerometer
  gia tốc kế điện trở biến thiên
  variable-speed drive
  sự truyyền động biến tốc
  variable-speed motor
  động cơ biến tốc được
  volatile variable
  biến thay đổi
  biến (số)
  Call Reference Variable (CRV)
  biến số tham chiếu của cuộc gọi
  Comma Separated Variable (CSV)
  biến số được phân cách bằng dấu phẩy
  complex variable
  biến số tạp
  control variable
  biến số điều khiển
  dependent variable
  biến sô lệ thuộc
  design variable
  biến số thiết kế
  dummy variable
  biến số giả
  dynamic variable
  biến số động
  electric variable
  biến (số) điện
  Electronic Discrete Variable Automatic Calculator (EDVAC)
  máy tính tự động biến số rời rạc điện tử
  entry variable
  biến số nhập
  environment variable
  biến số môi trường
  hidden variable
  biến (số) ẩn
  input variable
  biến số vào
  integer variable
  biến số nguyên
  label variable
  biến (số) nhãn
  leading variable
  biến số chính
  logical variable
  biến số lôgic
  logical variable
  biến số luận lý
  main variable
  biến số chính
  marker variable
  biến số lưỡng trị
  module variable
  biến số đơn bộ
  network variable
  biến số lưới
  quasi-variable
  chuẩn biến (số)
  random variable
  biến số ngẫu nhiên
  real variable
  biến số thực
  state variable
  biến số tính trạng
  state variable
  biến số trạng thái
  stochastic variable
  biến số ngẫu nhiên
  switching variable
  biến số chuyển mạch
  switching variable
  biến số đảo mạch
  switching variable
  biến số lôgíc
  switching variable
  biến số luận lý
  transformation of variable
  phép biến đổi biến số
  transformation of variable
  phép đổi biến số
  variable declaration
  khai báo biến số
  variable initialization
  khởi tạo biến số
  variable name
  tên biến số
  variable naming
  đặt tên biến số
  variable substitution
  thay thế biến số
  biến đổi
  based variable
  biến đổi cơ sở
  Continuously Variable Slope Delta modulation (CVSD)
  điều chế delta có độ dốc biến đổi liên tục
  continuously variable transmission (CVT)
  sự truyền biến đổi liên tục
  cross-grooved of variable lift
  cam có độ nâng biến đổi
  infinitely variable
  biến đổi vô cấp
  infinitely variable
  biến đổi vô hạn
  infinitely variable drive
  truyền động biến đổi vô cấp
  instance variable
  biến đối tượng
  linear variable differential transformer (LVDT)
  biến áp vi sai biến đổi tuyến tính
  loop variable
  số vòng lặp biến đổi
  Multiprogramming with a Variable number of tasks (MVT)
  đa lập trình với tác nghiệp biến đổi
  object variable
  biến đối tuợng
  object variable
  biến đối tượng
  process variable
  thông số biến đổi
  Reversible Variable Length Codes (RVLC)
  các mã độ dài biến đổi có thể đảo ngược
  transformation of variable
  phép biến đổi biến số
  uniform variable motion
  chuyển động biến đổi đều
  uniformly variable motion
  chuyển động biến đổi đều
  uniformly variable rotation of body
  sự quay biến đổi đều của vật thể
  variable amplitude test
  phép thử biên độ biến đổi
  variable area sound track
  vệt âm thanh diện tích biến đổi
  variable attenuator
  bộ suy giảm biến đổi
  variable bit rate
  tốc độ biến đổi bit
  variable bit rate (VBR)
  tốc độ bit biến đổi
  variable block
  khối biến đổi được
  variable contour cross-grooved
  cam có prôfin biến đổi
  variable costs
  giá biến đổi
  variable data
  dữ liệu biến đổi
  Variable Data Rate Video (UDRV)
  video có tốc độ dữ liệu biến đổi
  variable displacement oil pump
  bơm dầu có lưu lượng biến đổi
  variable factor input
  nhập liệu yếu tố biến đổi
  variable field marks
  các dấu trường biến đổi
  variable format
  khuôn biến đổi
  variable format
  khuôn dạng biến đổi
  variable function generator
  bộ sinh hàm biến đổi
  variable function generator
  bộ sinh hàn biến đổi
  variable inductance
  điện cảm biến đổi
  variable information
  thông tin biến đổi
  variable length
  độ dài biến đổi
  variable lift cross-grooved
  cam có độ nâng biến đổi
  variable load
  tải biến đổi
  variable moment of inertia model
  mô hình mômen quán tính biến đổi
  variable part
  phần biến đổi
  variable point
  điểm biến đổi
  variable ratio transformer
  biến áp hệ số biến đổi
  variable relay
  rơle biến đổi
  variable resistance
  điện trở biến đổi
  variable resistance resistor
  điện trở biến đổi
  variable resistor
  điện trở biến đổi
  variable resistor
  điện trở biến đổi được
  variable rotation of body
  sự quay biến đổi của vật thể
  variable route sign
  ký hiệu tuyến đường biến đổi
  variable royalty
  thuế khoáng nghiệp biến đổi
  variable spacing
  khoảng cách biến đổi
  variable stress
  điện áp biến đổi
  variable text
  văn bản biến đổi
  variable voltage generator
  máy tạo điện áp biến đổi
  Variable Word-Length (VWL)
  độ dài từ biến đổi
  variable-pitch propeller
  cánh quạt có bước (dịch chuyển lá) biến đổi
  biến thiên
  air-variable capacitor
  tụ không khí biến thiên
  series of variable terms
  chuỗi các số hạng biến thiên
  series of variable terms
  chuỗi các từ biến thiên
  split stator variable capacitor
  tụ biến thiên kiểu stato tách
  variable attenuation
  độ suy giảm biến thiên
  variable audio level
  mức âm tần biến thiên
  variable binary scaler
  máy đếm nhị phân biến thiên
  variable bit rate
  nhịp bít biến thiên (dịch vụ)
  variable bit rate
  tốc độ bit biến thiên
  variable capacitor
  tụ biến thiên
  variable capacitor sector
  quạt tụ biến thiên
  variable crystal oscillator (VXO)
  bộ dao động tinh thể biến thiên
  variable cycle
  chu trình biến thiên
  variable flow
  dòng biến thiên
  variable inductance
  độ tự cảm biến thiên
  variable induction systems
  hệ thống cảm ứng biến thiên
  variable load
  tải trọng biến thiên
  variable mu tube
  đèn độ hỗ dẫn biến thiên (có độ hỗ dẫn thay đổi)
  variable mu tube
  đèn muy biến thiên
  variable mutual conductance tube
  đèn độ hỗ dẫn biến thiên (có độ hỗ dẫn thay đổi)
  variable mutual conductance tube
  đèn muy biến thiên
  variable quantity
  đại lượng biến thiên
  variable reluctance motor
  động cơ từ trở biến thiên
  variable reluctance stepper motor
  động cơ bước từ trở biến thiên
  variable resistor
  điện trở biến thiên
  variable speed terminal
  đầu cuối tốc độ biến thiên
  variable stress
  ứng suất biến thiên
  variable valve timing (vvt)
  hệ thống điều tiết van biến thiên
  variable velocity
  vận tốc biến thiên
  variable-inductance accelerometer
  gia tốc kế cảm kháng biến thiên
  variable-resistance accelerometer
  gia tốc kế điện trở biến thiên
  biến số

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một vùng có tên trong bộ nhớ dùng để chứa một giá trị hoặc một chuỗi ký tự được gán cho biến đó.

  Call Reference Variable (CRV)
  biến số tham chiếu của cuộc gọi
  Comma Separated Variable (CSV)
  biến số được phân cách bằng dấu phẩy
  complex variable
  biến số tạp
  control variable
  biến số điều khiển
  dependent variable
  biến sô lệ thuộc
  design variable
  biến số thiết kế
  dummy variable
  biến số giả
  dynamic variable
  biến số động
  electric variable
  biến (số) điện
  Electronic Discrete Variable Automatic Calculator (EDVAC)
  máy tính tự động biến số rời rạc điện tử
  entry variable
  biến số nhập
  environment variable
  biến số môi trường
  hidden variable
  biến (số) ẩn
  input variable
  biến số vào
  integer variable
  biến số nguyên
  label variable
  biến (số) nhãn
  leading variable
  biến số chính
  logical variable
  biến số lôgic
  logical variable
  biến số luận lý
  main variable
  biến số chính
  marker variable
  biến số lưỡng trị
  module variable
  biến số đơn bộ
  network variable
  biến số lưới
  quasi-variable
  chuẩn biến (số)
  random variable
  biến số ngẫu nhiên
  real variable
  biến số thực
  state variable
  biến số tính trạng
  state variable
  biến số trạng thái
  stochastic variable
  biến số ngẫu nhiên
  switching variable
  biến số chuyển mạch
  switching variable
  biến số đảo mạch
  switching variable
  biến số lôgíc
  switching variable
  biến số luận lý
  transformation of variable
  phép biến đổi biến số
  transformation of variable
  phép đổi biến số
  variable declaration
  khai báo biến số
  variable initialization
  khởi tạo biến số
  variable name
  tên biến số
  variable naming
  đặt tên biến số
  variable substitution
  thay thế biến số

  Kinh tế

  biến đổi
  average variable cost per unit of output
  chi phí biến đổi trung bình trên một đơn vị sản phẩm đầu ra
  endogenous variable
  yếu tố biến đổi nội sinh
  exogenous variable
  yếu tố biến đổi ngoại sinh
  semi-variable
  nửa biến đổi
  semi-variable costs
  phí tổn nửa biến đổi
  variable annuity
  niên kim biến đổi
  variable costing
  phương pháp định giá biến đổi
  variable evaluation
  sự đánh giá có thể biến đổi
  variable expenses
  chi phí biến đổi
  variable factor
  nhân tố biến động, biến đổi
  variable overheads
  chi phí tổng quát biến đổi
  variable quality
  chất lượng khả biến, biến đổi
  variable-rate bonds
  chứng khoán có lãi suất biến đổi
  variable-rate interest
  tiền lãi biến đổi
  variable-rate mortgage
  sự thế chấp chịu lãi suất biến đổi
  biến lượng, biến số
  bất định
  biến số
  complex variable
  biến số ảo
  dependent variable
  biến số phụ thuộc
  discrete variable
  biến số riêng lẻ
  discrete variable
  biến số rời rạc
  dummy variable
  biến số để thử nghiệm
  dummy variable
  biến số giả (biến phụ)
  exogenous monetary variable
  biến số tiền tệ
  independent variable
  biến số độc lập
  linearity in the variable
  tính chất tính theo các biến số
  proxy variable
  biến số thay thế
  target variable
  biến số mục tiêu
  variance of random variable
  phương sai của biến số ngẫu nhiên
  nhân tố khả biến
  thay đổ
  thay đổi
  variable expenses
  chi phí có thể thay đổi khả biến
  variable expenses
  chi phí có thể thay đổi, khả biến
  variable yield securities
  chứng khoán có thu nhập thay đổi
  variable-rate security
  chứng khoán có lãi suất thay đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X