• Hóa học & vật liệu

    nhựa dính tích tụ ở đĩa đồng

    Giải thích EN: A test procedure yielding the milligrams of gum in 100 mililiters of gasoline evaporated in a polished copper dish under controlled conditions. Giải thích VN: Một bước thử tạo ra một vài miligam nhựa trong 100 mili lít khí bay hơi trong một đĩa đồng dưới các điều kiện được kiểm soát.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X