• /´kʌt¸ɔf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt, sự ngắt
  cut-off time
  Hạn chót; thời gian giới hạn
  (vật lý) ngưỡng, giới hạn
  spectrum cut-off
  ngưỡng phổ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường tắt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường tránh tắt
  tường dâng

  Kỹ thuật chung

  chỗ bục nước
  sự cắt bỏ
  sự ngắt
  sự tắt
  sự xén bớt

  Địa chất

  hiện tượng bắn đứt dây cháy chậm hoặc dây nổ do phát nổ trước dẫn đến mìn tịt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X