• Kỹ thuật chung

  mục dữ liệu
  mục
  trường dữ liệu

  Giải thích VN: Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một không gian dành cho một mẩu thông tin trong một bản ghi dữ liệu. Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu định hướng bảng, loại chương trình mà tất cả các tác vụ truy tìm đều sẽ tạo ra một bảng có nhiều hàng và cột, thì trường dữ liệu đưọc hiển thị dưới dạng các cột dọc. Các trường dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu "danh sách gởi thư" có thể gồm có HO, TÊN, CÔNG TY, ĐIA CHI, THANH PHÔ, ĐUONG PHÔ, và SO BUU CUC, chẳng hạn.

  data field masking
  sự chắn trường dữ liệu
  data field of a sector
  trường dữ liệu của một cung từ
  data field pointer
  con trỏ trường dữ liệu
  parallel data field
  trường dữ liệu song song
  PDF (Paralleldata field)
  trường dữ liệu song song
  SDF (serialdata field)
  trường dữ liệu nối tiếp
  serial data field (SDF)
  trường dữ liệu nối tiếp
  summary data field
  trường dữ liệu tóm tắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X