• /di´limitə/

  Toán & tin

  ký hiệu tách
  dấu tác
  dâu phân cách
  character delimiter
  dấu phân cách kí tự
  delimiter statement
  lệnh dấu phân cách
  end frame delimiter
  dấu phân cách khung cuối
  dấu phân cách

  Giải thích VN: Một mã ký tự, như dấu rỗng, dấu tab, hoặc dấu phẩy, dùng để đánh dấu chỗ kết thúc của một đoạn trong lệnh và bắt đầu một đoạn khác. Các dấu tách cũng được dùng để phân tách dữ liệu đưa vào các trường và các bản ghi, khi bạn muốn xuất cảng hoặc nhập cảng dữ liệu theo một khuôn thức cơ sở dữ liệu.

  character delimiter
  dấu phân cách kí tự
  delimiter statement
  lệnh dấu phân cách
  end frame delimiter
  dấu phân cách khung cuối
  dấu phân tách

  Xây dựng

  giới hạn tự

  Kỹ thuật chung

  dấu tách

  Giải thích VN: Một mã ký tự, như dấu rỗng, dấu tab, hoặc dấu phẩy, dùng để đánh dấu chỗ kết thúc của một đoạn trong lệnh và bắt đầu một đoạn khác. Các dấu tách cũng được dùng để phân tách dữ liệu đưa vào các trường và các bản ghi, khi bạn muốn xuất cảng hoặc nhập cảng dữ liệu theo một khuôn thức cơ sở dữ liệu.

  data delimiter
  dấu tách dữ liệu
  ending frame delimiter
  dấu tách kết thúc khung
  field delimiter
  dấu tách trường
  pseudotext delimiter
  dấu tách giả văn bản
  Start Frame Delimiter (SFD)
  bắt đầu dấu tách khung
  starting frame delimiter
  dấu tách mở đầu khung
  string delimiter
  dấu tách chuỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X