• /flu:´idik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lỏng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lưu thể học

  Kỹ thuật chung

  lỏng, thuộc về hoặc liên quan đến chất lỏng

  Giải thích EN: 1. of or relating to fluidics.of or relating to fluidics.2. describing systems or devices that use the phenomena and principles of fluidics.describing systems or devices that use the phenomena and principles of fluidics. Giải thích VN: 1. Thuộc về hoặc liên quan đến chất lỏng./// 2. Mô tả hệ thống hoặc thiết bị sử dụng các hiện tượng và các nguyên lý liên quan đến chất lỏng,.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X