• /´flu:vjəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sông
  fluvial port
  cảng sông

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ở sông
  sông
  fluvial ablation
  sự bào mòn do sông
  fluvial abrasion
  sự xói mòn bờ sông
  fluvial alluvion
  bồi tích sông
  fluvial alluvium
  bồi tích sông
  fluvial environment
  môi trường sông ngòi
  fluvial erosion
  sự xói do sông
  fluvial erosion
  sự xói mòn bờ sông
  fluvial harbour
  cảng sóng
  fluvial hydraulicking
  thủy lực học sông ngòi
  fluvial hydrology
  thủy văn học sông ngòi
  fluvial process
  quá trình (tạo thành) sông
  fluvial sand
  cát bờ sông
  fluvial terrace
  thềm sông
  fluvial transport
  vận tải đường sông
  glacio fluvial deposit
  trầm tích băng sông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X