• /ə'breiʒn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm trầy da; sự cọ xơ ra; chỗ bị trầy da
  (địa lý,địa chất), (kỹ thuật) sự mài mòn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự rà

  Y học

  chỗ da bị hớt
  sự hớt da

  Kỹ thuật chung

  độ bào mòn
  mài mòn
  sự ăn mòn
  sự bào mòn
  sự cọ mòn
  sự mài bóng
  sự mài mòn

  Địa chất

  sự mài mòn, sự hao mòn, phá vỡ

  Giải thích EN: The process of wearing or scraping away; specific uses include:1. the wearing away or reduction of surfaces due to friction with other solid surfaces, or with liquids, gases, or a foreign substance.the wearing away or reduction of surfaces due to friction with other solid surfaces, or with liquids, gases, or a foreign substance.2. an area or surface where this process takes place.an area or surface where this process takes place..

  Giải thích VN: Quá trình bào mòn hoặc nạo ra; các nghĩa thông dụng gồm: 1. Sự mòn đi hoặc mỏng đi của các bề mặt do ma sát với các bề mặt cứng khác, với các chất lỏng, chất khí hay các vật chất lạ. 2. Bề mặt hay nơi diễn ra quá trình trên.

  sự mòn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X