• /¸dʒairə´skɔpik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hồi chuyển

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  con quay
  gyroscopic effect
  hiệu ứng con quay
  gyroscopic stability
  độ ổn định con quay
  gyroscopic stability
  sự ổn định con quay
  gyroscopic stability
  tính ổn định con quay
  hồi chuyển
  gyroscopic compass
  địa bàn hồi chuyển
  gyroscopic compass
  la bàn hồi chuyển
  gyroscopic effect
  hiệu ứng hồi chuyển
  gyroscopic force
  lực hồi chuyến
  gyroscopic force
  lực hồi chuyển
  gyroscopic momentum
  mômen hồi chuyển
  gyroscopic pendulum
  con lắc hồi chuyển
  gyroscopic stability
  độ ổn định hồi chuyển
  gyroscopic stability
  sự ổn định hồi chuyển
  gyroscopic stability
  tính ổn định hồi chuyển
  gyroscopic torque
  mômen quay hồi chuyển
  gyroscopic vertical
  đường thẳng đứng hồi chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X