• /¸histə´ri:sis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) hiện tượng trễ
  magnetic hysteresis
  hiện tượng trễ từ
  thermal hysteresis
  hiện tượng trễ nhiệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) hiện tượng trễ
  elastic hysteresis
  trễ đàn hồi
  mechanical hysteresis
  trễ cơ học

  Xây dựng

  tính trễ, hiện tượng trễ

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tính trễ, hiện tượng trễ

  Hóa học & vật liệu

  sự trì trệ

  Điện lạnh

  hiện tượng trễ
  ferroelectric hysteresis
  hiện tượng trễ điện
  ferroelectric hysteresis
  hiện tượng trễ điện môi
  ferroelectric hysteresis
  hiện tượng trễ sắt điện
  ferroelectric hysteresis
  hiện tượng trễ xenhet
  tính từ trễ

  Điện

  trễ điện môi

  Giải thích VN: Phản ứng khác nhau của vật thể đối với một số tác động bên ngoài tùy theo điều kiện cụ thể. Hiện tượng này được giải thích bằng những biến đổi thuận nghịch thể hiện những diễn biến khác nhau của quá trình thuận nghịch.

  dielectric hysteresis
  sự trễ điện môi
  từ trễ

  Giải thích VN: Sự khác nhau về giá trị của độ từ hóa với cùng cường độ trường từ hóa H tùy thuộc vào giá trị của độ từ hóa ban đầu của chất sắt từ.

  Kỹ thuật chung

  độ trễ
  sự trễ
  sự trễ từ

  Kinh tế

  độ trễ
  hiện tượng trễ

  Địa chất

  tính trễ, hiện tượng trễ, từ trễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X