• /¸aisou´mɔ:fizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) sự đồng hình
  (toán học) sự đẳng cấu; phép đẳng cấu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép đẳng cấu
  central isomorphism
  phép đẳng cấu trung tâm
  inner isomorphism
  phép đẳng cấu trong
  metric isomorphism
  phép đẳng cấu mêtric
  multiple isomorphism
  phép đẳng cấu bội
  order isomorphism
  phép đẳng cấu bảo toàn thứ tự
  topological isomorphism
  phép đẳng cấu tôpô, phép đồng phôi

  Hóa học & vật liệu

  hiện tượng đồng hình

  Xây dựng

  phép đẳng cấu

  Điện lạnh

  sự đồng hình

  Kỹ thuật chung

  đẳng cấu
  anti-isomorphism
  phản đẳng cấu
  central isomorphism
  phép đẳng cấu trung tâm
  composition of isomorphism
  sự hợp thành các đẳng cấu
  inner isomorphism
  phép đẳng cấu trong
  metric isomorphism
  phép đẳng cấu metric
  metric isomorphism
  phép đẳng cấu mêtric
  multiple isomorphism
  phép đẳng cấu bội
  outer isomorphism
  phép đẳng cấu ngoài
  topological isomorphism
  phép đẳng cấu topo
  topological isomorphism
  phép đẳng cấu tôpô
  đồng hình
  crystallography isomorphism
  đồng hình tinh thể
  isomorphism t.
  tính đồng hình
  law of isomorphism
  định luật đồng hình
  tính đồng hình

  Địa chất

  tính đồng hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X