• Kỹ thuật chung

    kiểm tra sự thấm xuyên chất lỏng

    Giải thích EN: The use of a liquid, especially a fluorescent liquid, to test for cracks in a component. It often is used with black light. Giải thích VN: Sự sử dụng chất lỏng, đặc biệt là một chất lỏng huỳnh quang, để kiểm tra cách vết nứt của các bộ phận. Nó thường được dùng với tia cực tím.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X