• /kəm'pounənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hợp thành, cấu thành
  component parts
  những bộ phận cấu thành

  Danh từ

  Thành phần, phần hợp thành

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Thành phần, bộ phận, chi tiết

  Xây dựng

  bộ phận (máy)

  Y học

  hệ nơron

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  advanced component
  bộ phận hiện đại
  component manufacture
  sự chế tạo bộ phận
  component recovery record
  bản ghi phục hồi bộ phận
  delay component
  bộ phận trễ
  gray component replacement
  thay thế bộ phận xám
  ICR (independentcomponent release)
  sự tháo bộ phận phụ thuộc
  independent component release (ICR)
  sự tháo bộ phận phụ thuộc
  insertion component for blocking
  bộ phận ghép vào để hợp khối
  layout component
  bộ phận tổ hợp
  propulsion component
  bộ phận đẩy
  steering component
  bộ phận lái
  weld-fabricated component
  bộ phận hàn
  bộ phận cấu thành
  cấu tạo
  hợp phần
  coarse component
  hợp phần thô
  component force
  lực hợp phần
  component generator
  bộ sinh hợp phần
  component generator
  máy phát hợp phần
  fine component
  hợp phần mịn
  linh kiện
  acoustical component
  linh kiện âm thanh
  active component
  linh kiện chủ động
  active component
  linh kiện tích cực
  component density
  mật độ linh kiện
  component error
  lỗi linh kiện
  component insertion tape
  băng lắp đặt linh kiện
  component level
  mặt bằng linh kiện
  component level
  mức linh kiện
  component library
  thư viện linh kiện
  component maker
  nhà sản xuất linh kiện
  component side
  mặt có linh kiện
  component side
  phía linh kiện
  component symbol
  ký hiệu linh kiện
  delay component
  linh kiện trễ
  discrete component
  linh kiện rời
  discrete component circuit
  mạch linh kiện rời
  electrical component
  linh kiện điện
  electronic component
  linh kiện điện tử
  high-frequency component
  linh kiện cao tần
  idle component
  linh kiện chạy không
  integrated component
  linh kiện tích hợp
  integrated electronic component
  linh kiện điện tử tích hợp
  integrated hybrid component
  linh kiện lai tích hợp
  logic component
  linh kiện lôgic
  magnetostrictive component
  linh kiện từ giảo
  n-type component
  linh kiện loại n
  NMOS component
  linh kiện NMOS
  non-linear circuit component
  linh kiện mạch phi tuyến
  opto-electronic component
  linh kiện quang điện tử
  p-n-p component
  linh kiện p-n-p
  parasitic component
  linh kiện parazit
  passed component
  linh kiện được cho qua
  passive component
  linh kiện thụ động
  plug-in component
  linh kiện cắm vào
  random component
  linh kiện ngẫu nhiên
  semiconductor component
  linh kiện bán dẫn
  solid-state component
  linh kiện bán dẫn
  solid-state component
  linh kiện rắn (như transistor, diode tinh thể)
  surface-mounted component
  linh kiện lắp bề mặt
  phần tử
  electromechanical component
  phần tử điện cơ
  executive component
  phần tử chấp hành
  logic component
  phần tử logic
  logic component
  phần tử mạch
  magnetic component
  thành phần từ
  magnetostrictive component
  phần tử từ giảo
  molecular component
  thành phần phân tử
  routine component
  phần tử thường trình
  phần tử mạch
  thành phần
  AC component
  thành phần AC
  AC component
  thành phần xoay chiều
  AC component (alternatingcurrent component)
  thành phần xoay chiều
  active component
  thành phần chủ động
  active component
  thành phần công suất
  active component
  thành phần hiệu dụng
  active component
  thành phần hữu công
  active component
  thành phần tác dụng
  active component
  thành phần tích cực
  address component
  thành phần địa chỉ
  advanced component
  thành phần cải tiến
  basic component
  thành phần cơ bản
  binary component
  thành phần nhị phân
  block component
  blốc thành phần
  body component
  thành phần thân xe
  boundary component
  thành phần biên
  by component
  từng thành phần
  capacitive component
  thành phần điện dung
  COM (componentobject model)
  mô hình đối tượng thành phần
  component address
  địa chỉ thành phần
  component code
  mã thành phần
  component color
  màu thành phần
  component colour
  màu thành phần
  component cooling filter
  bộ lọc làm nguội thành phần
  component entry
  mục nhập thành phần
  component entry
  mục thành phần
  component error
  lỗi sai của thành phần
  component force
  lực thành phần
  component format
  định dạng thành phần
  component object model (COM)
  mô hình đối tượng thành phần
  component of deformation
  thành phần biến dạng
  component of force
  lực thành phần
  component of force
  thành phần của lực
  component of moment
  thành phần của momen
  component of rotation
  thành phần của phép quay
  component of the identity
  thành phần của đơn vị
  component of variance
  thành phần phương sai
  component of vector
  thành phần vectơ
  component of wind pressure
  thành phần áp lực gió
  component recovery area (CRA)
  vùng hồi phục thành phần
  component recovery record (CRR)
  bản ghi sự hồi phục thành phần
  component signals
  các tín hiệu thành phần
  component symbol
  ký hiệu thành phần
  component type
  kiểu thành phần
  component vector
  vectơ thành phần
  component video
  hình ảnh thành phần
  composite component
  thành phần tổng hợp
  condensable component
  thành phần ngưng tụ được
  condensable component [constituent]
  thành phần ngưng tụ được
  conditional (C) component
  thành phần có điều kiện
  constant component
  thành phần không đổi
  contravariant component
  thành phần phản biến
  CRA (componentrecovery area)
  vùng hồi phục thành phần
  CRR (componentrecovery record)
  bản ghi sự hồi phục thành phần
  data component
  thành phần dữ liệu
  DC component
  thành phần một chiều
  DC component (directcurrent component)
  thành phần một chiều
  diffracted component
  thành phần nhiễu xạ
  direct component
  thành phần một chiều
  direct component
  thành phần trưc tiếp
  direct current component
  thành phần một chiều
  discrete component
  thành phần riêng biệt
  discrete spectrum component
  thành phần phổ gián đoạn
  display component
  thành phần màn hình
  dual component
  thành phần kép
  EISA System Component (ESC)
  Thành phần hệ thống EISA
  electric component
  thành phần điện
  electric component of the field
  thành phần điện của trường
  electrical component
  thành phần điện
  electromechanical component
  thành phần điện cơ
  electronic component
  thành phần điện tử
  energy component
  thành phần hữu công
  external component
  thành phần ngoài
  feed component
  thành phần cấp
  force component
  lực thành phần
  freon component
  thành phần freon
  gaseous component
  thành phần khí
  hard component
  thành phần cứng
  harmonic component
  thành phần điều hòa
  high-frequency component
  thành phần cao tần
  homopolar component
  thành phần đơn cực
  homopolar component
  thành phần đồng cực
  horizontal component
  thành phần (nằm) ngang
  horizontal component
  thành phần ngang
  horizontal component Schmidt balance
  cân Schmidt đo thành phần nằm ngang
  ICR (independentcomponent release)
  sự giải phóng thành phần phụ thuộc
  idle component
  thành phần chạy vô công
  idle component
  thành phần vô công
  idle component
  thành phần vuông góc
  Image Component Information (ICI)
  thông tin thành phần hình ảnh
  imaginary component
  thành phần ảo
  imaginary component of complex function
  thành phần ảo của hàm phức
  in-phase component
  thành phần cùng pha
  in-plane component
  thành phần trong mặt phẳng
  in-quadrature component
  thành phần vuông góc
  in-quadrature component
  thành phần vuông góc (pha)
  independent component release (ICR)
  sự giải phóng thành phần phụ thuộc
  insertion component
  thành phần lắp vào
  integrated component
  thành phần tích hợp
  intentional accelerated component ageing
  sự lão hóa thành phần chủ ý
  intentional normal component ageing
  sự lão hóa thành phần chủ ý
  intentional normal component aging
  sự lão hóa thành phần chủ ý
  isolated component
  thành phần cô lập
  key component
  thành phần chính
  layout component
  thành phần bố cục
  LCC (linkconnection component)
  thành phần nối liên kết
  lift component
  thành phần dương lực
  lift component
  thành phần đương lực
  lift component
  thành phần lực nâng
  lifting component
  thành phần (lực) nâng
  link connection component (LCC)
  thành phần nối liên kết
  liquid component
  thành phần lỏng
  liquid component [constituent]
  thành phần lỏng
  lithium bromide component
  thành phần bromua lithi
  lithium bromide component [constituent]
  thành phần brommua liti
  logic component
  thành phần logic
  logical "and" component
  thành phần logic "và"
  logical "or" component
  thành phần logic "hay là"
  logical "or" component
  thành phần logic "hoặc"
  logical component
  thành phần logic
  longitudinal component
  thành phần dọc
  longitudinal component
  thành phần nằm dọc
  longitudinal wind component
  thành phần gió ngang
  luminance component
  thành phần độ sáng
  magnetic component
  thành phần từ
  magnitude of the spectrum component
  biên độ của thành phần phổ
  major component
  thành phần chính
  mandatory (M) component
  thành phần bắt buộc
  mechanical component
  thành phần cơ
  mobile component
  thành phần di chuyển
  modular component
  thành phần Môđun
  molecular component
  thành phần phân tử
  n-type component
  thành phần loại n
  negative component
  thành phần âm
  negative component
  thành phần ngược
  NMOS component
  thành phần NMOS
  non-linear circuit component
  thành phần mạch không tuyến tính
  non-condensable component
  thành phần không ngưng
  non-condensable component (constituent)
  thành phần không ngưng
  normal component
  thành phần pháp (tuyến)
  normal component
  thành phần pháp tuyến
  normal component of force
  thành phần pháp tuyến của lực
  normal component of velocity
  thành phần vận tốc pháp tuyến
  normal sideband component
  thành phần bên bình thường
  oil component
  thành phần dầu
  one-component material
  vật liệu một thành phần
  optional (O) component
  thành phần tùy chọn
  oscillating component
  thành phần dao động
  out-of-plane component
  thành phần ngoài mặt phẳng
  parasitic component
  thành phần parazit
  pathname component
  thành phần tên đường dẫn
  PCL (Peripheralcomponent interface)
  giao diện thành phần ngoại vi
  PCL local bus (peripheralcomponent interconnect local bus)
  đường truyền dẫn cục bộ nối thành phần ngoại vi
  peripheral component
  thành phần tiếp (tuyến)
  peripheral component interconnect local bus (PCIlocal bus)
  đường truyền dẫn cục bộ nối thành phần ngoại vi
  Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCISIG)
  nhóm cộng đồng quyền lợi đặc biệt về liên kết các thành phần ngoại vi
  peripheral component interface (PCI)
  giao diện thành phần ngoại vi
  phase-sequence component
  thành phần thứ tự pha
  polarize component
  thành phần phân cực
  positive component
  thành phần thứ tự thuận
  power component
  thành phần hiệu dụng
  power component
  thành phần hữu công
  primary component
  thành phần chính
  primary component
  thành phần nguyên sơ
  primary structure component
  thành phần cấu trúc chính
  principal component
  các thành phần chính
  principal component analysis
  phân tích thành phần chính
  quadrature axis component
  thành phần trục vuông góc
  quadrature component
  thành phần pha vuông góc
  quadrature component
  thành phần phản kháng
  radial component
  thành phần xuyên tâm
  radial component of the electric force vector
  thành phần xuyên tâm của véctơ điện trường
  radial component of velocity
  thành phần vận tốc theo tia
  radial component of velocity
  thành phần vận tốc xuyên tâm
  radiation heat-exchange component
  thành phần trao đổi (bằng) bức xạ
  random component
  thành phần ngẫu nhiên
  reactive component
  thành phần chạy không
  reactive component
  thành phần vuông góc
  real component
  thành phần thực
  refrigerant component
  thành phần môi chất lạnh
  resistance component
  thành phần điện trở
  resistive component of an impedance
  trở kháng thành phần của kháng trở nguồn
  resistive component of the source impedance
  trở kháng thành phần của kháng trở nguồn
  semiconductor component
  thành phần bán dẫn
  sensitive component
  thành phần nhạy cảm
  separated component
  thành phần đứng riêng lẻ
  separated component
  thành phần được tách ra
  session layer component
  thành phần tầng phiên
  signal component
  thành phần tín hiệu (điện thoại)
  sky-wave component
  thành phần sóng trời
  sky-wave component
  thành phần tầng điện ly
  software component
  thành phần phần mềm
  sound component
  thành phần âm thanh
  spectrum component
  thành phần phổ
  spectrum component level
  mức của các thành phần phổ
  specular (non-fading) component
  thành phần phản chiếu không tắt
  spurious component
  thành phần không chủ yếu
  spurious component
  thành phần không quan trọng
  steady component
  thành phần ổn định
  steady sinusoidal component
  thành phần hình sin ổn định
  stress component
  ứng suất thành phần
  strongly connected component
  thành phần kết nối mạnh
  structural component
  thành phần cấu trúc
  structural component
  thành phần kết cấu
  structural component
  thành phần xây dựng
  structure component
  thành phần cấu trúc
  sub-harmonic frequency component
  thành phần tần số hài phụ
  subsystem component
  thành phần hệ thống con
  system component (abbr)
  thành phần hệ thống
  tagged component
  thành phần đánh dấu
  tangential component
  thành phần tuyến tính
  tangential component of velocity
  thành phần vận tốc tiếp tuyến
  terminal component
  thành phần đầu cuối
  thermal component
  thành phần nhiệt
  three component alloy
  hợp kim ba thành phần
  transient component
  thành phần giao thời
  transition component
  thành phần bước nhảy
  transverse component
  thành phần ngang
  two component mixture
  hỗn hợp hai thành phần
  two-component
  hai thành phần
  two-component wave function
  hàm sóng hai thành phần
  ultimate component
  thành phần cơ bản
  union component
  thành phần hội
  vaporous component
  thành phần dạng hơi
  vaporous component (constituent)
  thành phần dạng hơi
  vertical component effect
  hiệu ứng thành phần thẳng đứng
  vertical component of the fault movement
  thành phần thẳng đứng của chuyển động đứt gãy
  vertical component Schmidt balance
  cân schmidt đo thành phần thẳng đứng
  wattless component
  thành phần chạy không
  wattless component
  thành phần phản kháng
  wattless component
  thành phần vuông góc
  waveguide component
  thành phần ống dẫn sóng
  zeeman component
  thành phần zeeman
  zero component
  thành phần thứ tự không
  thấu kính

  Kinh tế

  bộ phận hợp thành
  thành phần
  component analysis
  phân tích thành phần
  cyclical component
  thành phần có tính chu kỳ
  yếu tố

  Địa chất

  cấu tử, thành phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X