• (đổi hướng từ Logarithms)
  /´lɔgəriθəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) loga

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Lôgarit (toán)

  Kỹ thuật chung

  lôgarit
  anti logarithm
  số đối logarít
  base of a logarithm
  cơ số của lôgarit
  base of logarithm
  cơ số (của) lôgarit
  base-10 logarithm
  lôgarit cơ số 10
  characteristic of logarithm
  đặc số của lôgarit
  common logarithm
  lôgarit cơ số 10
  common logarithm
  lôgarit thập phân
  hyperbolic logarithm
  lôgarit tự nhiên
  inverse logarithm
  lôgarit ngược
  law of double logarithm
  luật lôgarit lặp
  law of iterated logarithm
  luật lôgarit lặp
  logarithm (base10)
  lôgarit cơ số 10
  logarithm of radial distance
  lôgarit khoảng cách xuyên tâm
  logarithm to the base e
  lôgarit cơ số e
  logarithm to the base e
  lôgarit tự nhiên
  logarithm to the base ten
  lôgarit cơ số 10
  mantissa (e.g. of a logarithm)
  phần định trị (logarit)
  Naperian logarithm
  lôgarit Nape
  naperian logarithm
  lôgarit tự nhiên
  Napierian logarithm
  lôgarit Nêpe
  napierian logarithm
  lôgarit tự nhiên
  natural logarithm
  lôgarit tự nhiên
  table of logarithm
  bảng lôgarit
  to take a logarithm
  lấy lôgarit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X