• /adj., n. ɪnˈvɜrs , ˈɪnvɜrs ; v. ɪnˈvɜrs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngược lại
  (toán học) ngược, nghịch đảo
  inverse ratio
  tỷ số ngược

  Danh từ

  Cái ngược lại; điều ngược lại
  (toán học) số nghịch đảo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngược, nghịch đảo
  inverse of a number
  nghịch đảo của một số
  right inverse
  nghịch đảo phải


  Cơ - Điện tử

  (adj) đảo ngược về vị trí, nghịch đảo

  Xây dựng

  số nghịch đảo
  số ngược
  sự đảo ngược (ảnh)

  Kỹ thuật chung

  cái ngược lại
  nghịch
  complete inverse image
  nghịch ảnh đầy đủ
  geographical inverse
  phép giao hội nghịch
  in inverse ratio
  theo tỉ lệ nghịch
  Inverse Address Resolution Protocol (IETF) (INARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ nghịch đảo (IETF)
  inverse cross-grooved
  cam nghịch đảo
  inverse curve
  nghịch đảo
  inverse curve
  đường nghịch đảo
  Inverse Discrete Cosine Transform ( DCT ) (IDCT)
  Biến đổi cosin rời rạc nghịch đảo ( DCT )
  Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT)
  Biến đổi Furiê rời rạc nghịch đảo
  inverse element
  phần tử nghịch đảo
  inverse element, inverting element
  phần tử nghịch đảo
  inverse feedback
  hồi tiếp nghịch
  inverse formula
  công thức nghịch đảo
  inverse function
  hàm nghịch
  inverse geodetic problem
  bài toán giao hội nghịch
  inverse hull
  bao nghịch đảo
  inverse image
  nghịch ảnh
  inverse matrix
  ma trận nghịch đảo
  Inverse Multiplexer (IMUX)
  bộ ghép kênh nghịch đảo
  Inverse Multiplexing over ATM (IMA)
  Ghép kênh nghịch đảo qua ATM
  inverse number
  số nghịch đảo
  inverse of a complex number
  nghịch đảo của một số phức
  inverse of a number
  nghịch đảo của một số
  inverse of a real number
  nghịch đảo của một số thực
  inverse of a square matrix.
  nghịch đảo của một ma trận vuông
  inverse of an element
  nghịch đảo của một phần tử
  inverse operation
  phép nghịch đảo
  inverse path
  đường nghịch
  inverse peak voltage
  nghịch thế tối đa
  inverse point
  điểm nghịch đảo
  inverse powers
  cường độ nghịch đảo
  inverse problem
  bài toán nghịch đảo
  inverse process
  quá trình nghịch
  inverse proportion
  tỷ lệ nghịch
  inverse proportion
  tỷ số nghịch đảo
  inverse ratio
  tỷ số nghịch đảo
  inverse repetition
  sự lặp lại nghịch đảo
  inverse scattering
  nghịch đảo tán xạ
  inverse scattering theory
  lý thuyết nghịch đảo tán xạ
  inverse square law
  định luật bình phương nghịch đảo
  inverse square law
  định luật nghịch đảo bình phương
  inverse square law
  luật bình phương nghịch đảo
  inverse substitution
  phép thế nghịch
  inverse substitution
  phép thế nghịch đảo
  inverse surface
  mặt nghịch đảo
  inverse system
  hệ nghịch
  inverse time lag
  bộ làm chậm tỷ lệ nghịch
  inverse time lag
  sự trễ thời gian nghịch đảo
  inverse time relay
  rơle thời gian nghịch đảo
  inverse transpose
  chuyển vị nghịch đảo
  inverse-square
  bình phương nghịch đảo
  inverse-time channel
  đặc tuyến dòng nghịch
  inverse-time delay
  sự trễ nghịch thời
  left inverse
  nghịch đảo trái
  multiplicative inverse
  tỷ lệ nghịch
  one side inverse
  nghịch đảo một phía
  peak inverse voltage
  điện thế nghịch tối đa
  Peak Inverse Voltage (PIV)
  điện áp nghịch đảo đỉnh
  peak inverse voltage rating
  ngưỡng điện thế nghịch
  quasi-inverse
  tựa nghịch đảo
  quasi-inverse matrix
  ma trận tựa nghịch đảo
  right inverse
  nghịch đảo bên phải
  right inverse
  nghịch đảo phải
  TCP/IP Inverse Multiplexing Protocol (TIM)
  Giao thức ghép kênh nghịch đảo TCP/IP
  to take the inverse (e.g. of a matrix)
  lấy nghịch đảo
  nghịch đảo
  Inverse Address Resolution Protocol (IETF) (INARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ nghịch đảo (IETF)
  inverse cross-grooved
  cam nghịch đảo
  inverse curve
  đường nghịch đảo
  Inverse Discrete Cosine Transform ( DCT ) (IDCT)
  Biến đổi cosin rời rạc nghịch đảo ( DCT )
  Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT)
  Biến đổi Furiê rời rạc nghịch đảo
  inverse element
  phần tử nghịch đảo
  inverse element, inverting element
  phần tử nghịch đảo
  inverse formula
  công thức nghịch đảo
  inverse hull
  bao nghịch đảo
  inverse matrix
  ma trận nghịch đảo
  Inverse Multiplexer (IMUX)
  bộ ghép kênh nghịch đảo
  Inverse Multiplexing over ATM (IMA)
  Ghép kênh nghịch đảo qua ATM
  inverse number
  số nghịch đảo
  inverse of a complex number
  nghịch đảo của một số phức
  inverse of a number
  nghịch đảo của một số
  inverse of a real number
  nghịch đảo của một số thực
  inverse of a square matrix.
  nghịch đảo của một ma trận vuông
  inverse of an element
  nghịch đảo của một phần tử
  inverse operation
  phép nghịch đảo
  inverse point
  điểm nghịch đảo
  inverse powers
  cường độ nghịch đảo
  inverse problem
  bài toán nghịch đảo
  inverse proportion
  tỷ số nghịch đảo
  inverse ratio
  tỷ số nghịch đảo
  inverse repetition
  sự lặp lại nghịch đảo
  inverse scattering
  nghịch đảo tán xạ
  inverse scattering theory
  lý thuyết nghịch đảo tán xạ
  inverse square law
  định luật bình phương nghịch đảo
  inverse square law
  định luật nghịch đảo bình phương
  inverse square law
  luật bình phương nghịch đảo
  inverse substitution
  phép thế nghịch đảo
  inverse surface
  mặt nghịch đảo
  inverse time lag
  sự trễ thời gian nghịch đảo
  inverse time relay
  rơle thời gian nghịch đảo
  inverse transpose
  chuyển vị nghịch đảo
  inverse-square
  bình phương nghịch đảo
  left inverse
  nghịch đảo trái
  one side inverse
  nghịch đảo một phía
  Peak Inverse Voltage (PIV)
  điện áp nghịch đảo đỉnh
  quasi-inverse
  tựa nghịch đảo
  quasi-inverse matrix
  ma trận tựa nghịch đảo
  right inverse
  nghịch đảo bên phải
  right inverse
  nghịch đảo phải
  TCP/IP Inverse Multiplexing Protocol (TIM)
  Giao thức ghép kênh nghịch đảo TCP/IP
  to take the inverse (e.g. of a matrix)
  lấy nghịch đảo
  ngược
  application inverse
  ánh xạ ngược
  applied inverse scattering theory
  lý thuyết tán xạ ngược ứng dụng
  complete inverse image
  ảnh ngược hoàn toàn
  electrode inverse current
  dòng điện cực ngược
  electrode inverse current
  dòng ngược điện cực
  hyperbolic inverse function
  hàm hipebolic ngược
  hyperbolic inverse function
  hàm hiperbolic ngược
  initial inverse voltage
  điện áp ngược ban đầu
  inverse circular function
  hàm lượng giác ngược
  inverse circular function
  hàm vòng ngược
  inverse code
  mã ngược
  inverse Compton effect
  hiệu ứng Compton ngược
  inverse Comton effect
  hiệu ứng Comton ngược
  inverse current
  dòng ngược
  inverse derivative control
  điều chỉnh đạo hàm ngược
  inverse direction
  hướng ngược
  inverse electrode current
  dòng điện cực ngược
  inverse fast Fourier transform
  biến đổi Fourier ngược nhanh
  inverse feedback
  sự hồi tiếp ngược
  inverse feedback
  sự liên hệ ngược âm
  inverse fourier transform
  biến đổi Fourier ngược
  inverse function
  hàm ngược
  inverse hyperbolic function
  hàm hipebol ngược
  inverse hyperbolic function
  hàm hiperbo ngược
  inverse image
  ảnh ngược
  inverse interpolation
  phép nội suy ngược
  inverse limit
  giới hạn ngược
  inverse limiter
  bộ hạn chế ngược
  inverse logarithm
  lôgarit ngược
  inverse magnetostriction
  từ đảo ngược
  inverse mapping
  ánh xạ ngược
  inverse mapping system
  hệ ánh xạ ngược
  inverse modulation
  sự điều biến ngược
  inverse operation
  phép toán ngược
  inverse peak voltage
  điện áp đỉnh ngược
  inverse peak voltage
  điện áp ngược cực đại
  inverse photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện ngược
  inverse photoelectron spectroscopy
  phổ học quang electron ngược
  inverse piezoelectric effect
  hiệu ứng áp điện ngược
  inverse primary creep
  dão giai đoạn một ngược
  inverse program
  bài toán ngược
  inverse relation
  quan hệ ngược
  inverse semi-group
  nửa nhóm con ngược
  inverse semi-group
  nửa nhóm ngược
  inverse spectrum
  phổ ngược
  inverse transform
  biến đổi ngược
  inverse transform
  biến quả ngược
  inverse transformation
  phép biến đổi ngược
  inverse trigonometric function
  hàm lượng giác ngược
  inverse trigonometric function
  hàm vòng ngược
  inverse variation
  biến phân ngược
  inverse voltage
  điện áp ngược
  inverse voltage
  điện thế ngược
  inverse wave
  sóng ngược
  inverse-induced armature
  phần ứng cảm ứng ngược
  inverse-speed motor
  động cơ tốc độ ngược
  normal inverse time
  mức thời gian ngược bình thường
  peak inverse voltage
  điện áp ngược cực đại
  peak inverse voltage
  điện áp ngược đỉnh
  pure inverse scattering theory
  lý thuyết tán xạ ngược thuần
  sự nghịch đảo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X