• /¸kærəktə´ristik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Riêng, riêng biệt, ,khác biệt, đặc thù, đặc trưng

  Danh từ

  Đặc tính, đặc điểm
  the characteristic of a society
  đặc điểm của một xã hội

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đặc trưng

  Cơ - Điện tử

  đặc tính, đường đặc trưng, đặc tuyến

  Toán & tin

  phần định trị

  Kỹ thuật chung

  chỉ số
  chỉ tiêu
  đặc điểm
  engineering geological characteristic
  đặc điểm địa chất công trình
  index characteristic
  đặc điểm của chỉ số
  inherent characteristic
  đặc điểm vốn có
  travel characteristic in urban areas
  đặc điểm giao thông trong vùng đô thị
  đặc tính
  brine characteristic
  đặc tính nước muối
  characteristic (ofa beacon)
  đặc tính đèn hiệu
  characteristic equation
  các phương trình đặc tính
  characteristic impedance
  tổng trở đặc tính
  characteristic logarithm
  phần đặc tính của loga
  characteristic of channel
  đặc tính của kênh
  characteristic of logarithm
  phần đặc tính của lôga
  characteristic of pump
  đường đặc tính của bơm
  characteristic of turbine
  đường đặc tính của tuabin
  characteristic overflow
  tràn trên phần đặc tính
  characteristic under load
  đặc tính tải
  charger characteristic
  đặc tính nạp
  complementary characteristic
  đặc tính bù
  control characteristic
  đặc tính điều chỉnh
  control characteristic
  đặc tính điều khiển
  discharge characteristic
  đặc tính dỡ tải
  drooping-characteristic welding set
  bộ hàn đặc tính sụt
  dynamic characteristic
  đặc tính động
  dynamic characteristic
  đặc tính tải
  fan characteristic
  đặc tính của quạt
  flow characteristic
  đặc tính dòng chảy
  forward characteristic
  đặc tính thuận
  hardenability characteristic
  đặc tính sôi
  head-flow characteristic
  đặc tính áp suất (tĩnh)
  head-flow characteristic
  đặc tính áp suất tĩnh
  heat conductivity characteristic
  đặc tính dẫn nhiệt
  heat exchange characteristic
  đặc tính trao đổi nhiệt
  heat exchange characteristic
  đặc tính truyền nhiệt
  heat transfer characteristic
  đặc tính truyền nhiệt
  load characteristic
  đặc tính (phụ) tải
  load characteristic
  đặc tính động
  load characteristic
  đặc tính tải
  machine characteristic
  đặc tính máy
  magnetization characteristic
  đặc tính từ hóa
  no-load characteristic
  đặc tính không tải
  OC (operationcharacteristic)
  đặc tính vận hành
  oil characteristic
  đặc tính của dầu
  open-circuit characteristic
  đặc tính không tải
  open-circuit characteristic
  đặc tính mạch hở
  operating characteristic curve
  đường cong đặc tính vận hành
  operation characteristic
  đặc tính vận hành
  ordinal characteristic
  đặc tính thứ tự
  performance characteristic
  đặc tính hoạt động
  pressure limiting characteristic
  đặc tính giới hạn áp suất
  production characteristic
  đặc tính công nghệ
  radiation characteristic
  đặc tính bức xạ
  refrigerant characteristic
  đặc tính môi chất lạnh
  replay characteristic
  đặc tính phát lại
  replay characteristic
  đặc tính quay lại
  reproducing characteristic
  đặc tính tái tạo
  reproduction characteristic
  đặc tính tái tạo
  reverse characteristic
  đặc tính ngược
  service characteristic
  đường đặc tính sử dụng
  service characteristic
  đường đặc tính vận hành
  short-circuit characteristic
  đặc tính ngắn mạch
  short-circuit characteristic
  đặc tính nhắn mạch
  spring characteristic
  đặc tính lò xo
  square-loop characteristic
  đặc tính chu trình vuông
  square-loop characteristic
  đặc tính vòng vuông
  stability characteristic
  đặc tính ổn định
  static characteristic
  đặc tính tĩnh
  steady-state characteristic
  đặc tính trạng thái tĩnh
  strength characteristic of ice
  đặc tính cơ học của (nước) đá
  strength characteristic of ice
  đặc tính cơ học của nước đá
  surging characteristic
  đặc tính xung động
  surging characteristic
  đặc tính xung đột
  thermal conductivity characteristic
  đặc tính dẫn nhiệt
  thermodynamic characteristic
  đặc tính nhiệt động (lực) học
  transfer characteristic
  đặc tính truyền
  transient characteristic
  đặc tính quá độ
  unloaded characteristic
  đặc tính không tải
  volumetric characteristic
  các đặc tính thể tích
  volumetric characteristic
  đặc tính thể tích
  working characteristic
  đường đặc tính sử dụng
  working characteristic
  đường đặc tính vận hành
  đặc trưng
  bi-characteristic
  song đặc trưng
  calculation characteristic
  đặc trưng tính toán
  characteristic admittance
  dẫn nạp đặc trưng
  characteristic admittance
  trở kháng đặc trưng
  characteristic angle
  góc đặc trưng
  characteristic class
  các lớp đặc trưng
  characteristic classes
  các lớp đặc trưng
  characteristic constant
  hằng số đặc trưng
  characteristic curve
  đường (cong) đặc trưng
  characteristic curve
  đường đặc trưng
  characteristic curve
  đường cong đặc trưng
  characteristic determinant
  định thức đặc trưng
  characteristic direction
  phương đặc trưng
  characteristic distortion
  biến dạng đặc trưng
  characteristic distortion
  sự méo đặc trưng
  characteristic equation
  phương trình đặc trưng
  characteristic exponent of field
  bậc đặc trưng của trường
  characteristic function
  hàm đặc trưng
  characteristic function (ofa set)
  hàm đặc trưng (của một tập hợp)
  characteristic gas equation
  phương trình khí đặc trưng
  characteristic impedance
  sự kháng đặc trưng
  characteristic impedance
  tổng trở đặc trưng
  characteristic length
  độ dài đặc trưng
  characteristic line
  dòng đặc trưng
  characteristic line
  đường đặc trưng
  characteristic load
  tải trọng đặc trưng
  characteristic matrix
  ma trận đặc trưng mạch
  characteristic number of a differential equation
  nghiệm đặc trưng của phương trình vi phân
  characteristic of a family of surfaces
  đặc trưng của một họ mặt phẳng
  characteristic parameter
  tham số đặc trưng
  characteristic partial differential equation
  phương trình vi phân riêng đặc trưng
  characteristic phase lag
  pha trễ đặc trưng
  characteristic point
  điểm đặc trưng
  characteristic polynomial
  đa thức đặc trưng
  characteristic properties
  các tính chất đặc trưng
  characteristic quantitive
  đại lượng đặc trưng
  characteristic radiation
  bức xạ đặc trưng
  characteristic root
  nghiệm đặc trưng
  characteristic root
  số đặc trưng
  characteristic sensitivity
  độ nhạy đặc trưng
  characteristic series
  chuỗi đặc trưng
  characteristic strength
  cường độ đặc trưng
  characteristic strip
  dải đặc trưng
  characteristic threshold of operation
  ngưỡng làm việc đặc trưng
  characteristic threshold of operation
  ngưỡng vận hành đặc trưng
  characteristic time
  thời gian đặc trưng
  characteristic underflow
  tràn dưới phần đặc trưng
  characteristic vacuum impedance
  trở kháng chân không đặc trưng
  characteristic value
  giá trị đặc trưng
  characteristic vector
  vectơ đặc trưng
  characteristic velocity
  tốc độ đặc trưng
  characteristic X-ray spectrum
  phổ tia X đặc trưng
  control characteristic
  đặc trưng điều chỉnh
  control characteristic
  đặc trưng điều khiển
  current-voltage characteristic
  đường đặc trưng điện áp-dòng
  current-voltage characteristic
  đường đặc trưng von-ampe
  decay characteristic
  đặc trưng phân rã
  decay characteristic
  đặc trưng tắt dần
  decibel log frequency characteristic
  đặc trưng biên tần lôgarit đecibel
  delay characteristic
  đặc trưng biến điệu
  delay characteristic
  đặc trưng trễ
  directional characteristic
  đặc trưng (về) hướng
  drive characteristic
  đặc trưng biến điệu
  dynamic characteristic
  đặc trưng động
  electrical characteristic
  đặc trưng điện
  electrode characteristic
  đặc trưng điện cực
  Eueer characteristic
  đặc trưng Eueer
  Euler characteristic
  đặc trưng Ơle
  external characteristic
  đặc trưng ngoài
  feed back characteristic
  đặc trưng hồi tiếp
  feed back characteristic
  đặc trưng liên hệ ngược
  filter characteristic function
  hàm đặc trưng của bộ lọc
  fully characteristic subgroup
  nhóm con hoàn toàn đặc trưng
  geological characteristic
  đặc trưng địa chất
  geology characteristic
  đặc trưng địa chất
  geomorphology characteristic
  đặc trưng địa mạo
  granulometry characteristic
  đặc trưng các phối hạt
  granulometry characteristic
  đặc trưng cấp phối hạt
  hydraulic characteristic
  đặc trưng thủy lực
  hygienic (al) characteristic
  đặc trưng vệ sinh
  hysteresis characteristic
  đặc trưng hiện tượng trễ
  impedance characteristic
  đặc trưng tổng trở
  inspection characteristic
  đặc trưng kiểm tra
  lineal characteristic
  đặc trưng tuyến tính
  linear characteristic
  đặc trưng tuyến tính
  linear characteristic distortion
  sự méo đặc trưng tuyến tính
  loss frequency characteristic
  đặc trưng suy giảm tần số
  lumped characteristic
  đặc trưng chung
  material characteristic
  đặc trưng vật liệu
  materials characteristic
  đặc trưng của vật liệu
  mechanical characteristic
  đặc trưng cơ học
  negative resistance characteristic
  đặc trưng điện trở âm
  no-load characteristic
  đặc trưng không tải
  noise characteristic
  đặc trưng tiếng ồn
  nominal characteristic
  đặc trưng danh định
  operating characteristic
  đặc trưng làm việc
  operating characteristic
  đặc trưng sử dụng
  operating characteristic
  đường đặc trưng hành động
  operating characteristic (OC)
  đặc trưng vận hành
  operating characteristic curve
  đường cong đặc trưng vận hành
  overload characteristic
  đặc trưng quá tải
  performance characteristic
  đặc trưng sử dụng
  phase characteristic
  đặc trưng pha
  phase frequency characteristic in the passband
  đặc trưng pha-tần số trong dải thông
  power characteristic
  đặc trưng năng lượng
  pressure characteristic
  đặc trưng áp suất (khí tượng học)
  production characteristic
  đặc trưng công nghệ
  quality characteristic
  đặc trưng chất lượng
  quantitative characteristic
  đặc trưng định lượng
  recording characteristic
  đặc trưng ghi
  reduced (characteristic) equation
  phương trình đặc trưng rút gọn
  reduced characteristic function
  hàm đặc trưng rút gọn
  reliability characteristic
  đặc trưng độ tin cậy
  response characteristic
  đặc trưng đáp ứng
  response characteristic
  đặc trưng tần số
  response characteristic
  tính chất đặc trưng phản hồi
  rising characteristic
  đặc trưng tăng (thêm)
  saturation characteristic
  đặc trưng bão hòa
  selectivity characteristic
  đặc trưng tuyển lựa
  sizing characteristic
  đặc trưng cỡ hạt
  square cut-off characteristic
  đặc trưng ngừng đóng (hình chữ nhật)
  square-law characteristic
  đặc trưng bình phương
  static (al) characteristic
  đặc trưng tĩnh
  static characteristic
  đặc trưng tĩnh
  surge characteristic
  đặc trưng chuyền tiếp
  surge characteristic
  đặc trưng chuyển tiếp
  target characteristic
  đặc trưng mục đích
  thermal characteristic
  đặc trưng nhiệt
  thermal characteristic
  đặc trưng nhiệt độ
  thermal inertia characteristic
  đặc trưng quán tính nhiệt
  through characteristic
  đặc trưng xuyên qua
  toe region of characteristic curve
  đoạn phình của đường đặc trưng
  topographic (al) characteristic
  đặc trưng địa hình
  total characteristic
  đặc trưng chung
  transfer characteristic
  đặc trưng truyền
  transmission characteristic
  đặc trưng truyền dạt
  transmission characteristic
  đặc trưng truyền đạt
  transmission frequency characteristic
  đặc trưng tần số truyền
  đặc tuyến
  anode characteristic
  đặc tuyến anode
  characteristic angle
  góc đặc tuyến
  characteristic curve
  đường đặc tuyến
  characteristic of a complex
  đặc tuyến của một mớ (đường thẳng)
  characteristic of a developable
  đặc tuyến của một mặt trải được
  characteristic of a developable
  đặc tuyến của một nhóm (đường thẳng)
  characteristic of a family of surfaces
  đặc tuyến của họ mặt phẳng
  constant-current characteristic
  đặc tuyến dòng không đổi
  current-voltage characteristic
  đặc tuyến dòng-điện áp
  current-voltage characteristic
  đặc tuyến von-ampe
  current-wavelength characteristic
  đặc tuyến dòng-bước sóng
  decay characteristic
  đặc tuyến phân rã
  diode characteristic
  đặc tuyến đi-ốt
  discrete characteristic
  đặc tuyến rời rạc
  dynamic characteristic
  đặc tuyến động
  electrode characteristic
  đặc tuyến điện cực
  external characteristic
  đặc tuyến ngoài (động lực)
  forward characteristic
  đặc tuyến thuận
  frequency characteristic
  đặc tuyến tần số
  grid characteristic
  đặc tuyến lưới
  hydraulic characteristic curve
  đặc tuyến thủy lực
  impedance characteristic
  đặc tuyến trở kháng
  linear characteristic
  đặc tuyến thẳng
  load characteristic
  đặc tuyến (phụ) tải
  load characteristic
  đặc tuyến tải
  load characteristic
  đặc tuyến tải trọng
  logarithmic characteristic
  đặc tuyến lôgarit
  loss frequency characteristic
  đặc tuyến suy giảm tần số
  negative resistance characteristic
  đặc tuyến điện trở âm
  no-load characteristic
  đặc tuyến không tải
  operating characteristic
  đặc tuyến vận hành
  operating characteristic (OC)
  đặc tuyến vận hành
  operating characteristic curve
  đặc tuyến vận hành
  optical characteristic
  đặc tuyến quang
  persistence characteristic
  đặc tuyến dư huy
  persistence characteristic
  đặc tuyến lưu sáng
  phase amplitude characteristic
  đặc tuyến biên độ pha
  plateau characteristic
  đặc tuyến đoạn bằng
  recording characteristic
  đặc tuyến ghi
  recording characteristic
  đặc tuyến ghi âm
  running characteristic
  đặc tuyến vận hành
  saturation characteristic
  đặc tuyến bão hòa
  spectral characteristic
  đặc tuyến phổ
  spring characteristic
  đặc tuyến lò xo
  static characteristic
  đặc tuyến tĩnh
  steady-state characteristic
  đặc tuyến chế độ xác lập (của hồ quang)
  steady-state characteristic
  đặc tuyến ổn định
  surge characteristic
  đặc tuyến tăng vọt
  time characteristic
  đặc tuyến thời gian
  torque-speed characteristic
  đặc tuyến tốc độ-mômen quay
  total characteristic
  đặc tuyến chung
  transfer characteristic
  đặc tuyến truyền đạt
  transmission characteristic
  đặc tuyến truyền dẫn
  transmission characteristic
  đặc tuyến truyền qua (bộ lọc)
  voltage current characteristic
  đặc tuyến điện áp-dòng
  voltage current characteristic
  đặc tuyến vôn-ampe
  dấu hiệu
  đường đặc tính
  characteristic of pump
  đường đặc tính của bơm
  characteristic of turbine
  đường đặc tính của tuabin
  service characteristic
  đường đặc tính sử dụng
  service characteristic
  đường đặc tính vận hành
  working characteristic
  đường đặc tính sử dụng
  working characteristic
  đường đặc tính vận hành
  đường đặc trưng
  current-voltage characteristic
  đường đặc trưng điện áp-dòng
  current-voltage characteristic
  đường đặc trưng von-ampe
  operating characteristic
  đường đặc trưng hành động
  toe region of characteristic curve
  đoạn phình của đường đặc trưng
  giá trị
  thuộc tính
  tiêu chuẩn

  Kinh tế

  đặc trưng
  characteristic function
  hàm đặc trưng
  đặc điểm
  đặc thù
  đặc tính
  characteristic theory
  thuyết đặc tính (hàng hóa)
  riêng
  riêng biệt

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  đặc điểm, đặc tính, riêng, riêng biệt, đặc thù, đặc trưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X