• Hóa học & vật liệu

    chất màu đỏ thiên thảo

    Giải thích EN: A purple-red pigment, originally obtained from madder root, used in paints and inks. Giải thích VN: Thuốc nhuộm màu đỏ tía, chủ yếu thu được từ rễ cây thiên thảo, sử dụng trong sơn và mực.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X