• (đổi hướng từ Inks)
  /iηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mực (để viết, in)
  Nước mực (của con mực)

  Ngoại động từ

  Đánh dấu mực; bôi mực vào (chữ in)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mực vẽ

  Kỹ thuật chung

  mực

  Giải thích EN: A liquid, powder, or paste used for writing or printing on paper and other material, usually consisting of a colorant and a carrier vehicle. Giải thích VN: Dạng lỏng, bột hoặc dạng hồ được sử dụng để viết hoặc in trên giấy và các chất liệu khác, thường gồm chất nhuộm và chất dẫn.

  mực in
  mực tầu

  Kinh tế

  bảo hiểm tổn thương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X