• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Số nhiều của matrix

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chất kết dính
  đá mạch
  đá mẹ
  ma trận
  compound matrices
  ma trận đa hợp
  conjugate matrices
  ma trận liên hợp
  conjugated matrices
  ma trận liên hợp
  equivalent matrices
  ma trận tương đương
  idem-potent matrices
  ma trận lũy đẳng
  involutory matrices
  ma trận đối hợp
  partitioned matrices
  ma trận phân phối
  pencil of matrices
  chùm ma trận
  representation by matrices
  phép biểu diễn bằng ma trận
  similar matrices
  các ma trận đồng dạng
  sum of matrices
  tổng các ma trận
  theory of matrices
  lý thuyết ma trận
  U symmetric matrices
  ma trận U đối xứng
  vữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X