• /v. ˈkɒndʒəˌgeɪt ; adj., n. ˈkɒndʒəgɪt , ˈkɒndʒəˌgeɪt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kết hợp, ghép đôi (vật)
  (ngôn ngữ học) cùng gốc (từ)
  (toán học) liên hợp
  conjugate groups
  nhóm liên hợp
  (sinh vật học) tiếp hợp

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) từ cùng gốc
  (toán học) trục liên hợp; đường kính liên hợp;; số liên hợp

  Ngoại động từ

  (ngôn ngữ học) chia ( động từ)

  Nội động từ

  Giao hợp
  (sinh vật học) tiếp hợp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  liên hợp

  Cơ - Điện tử

  Liên hợp, nối tiếp, tiếp hợp

  Toán & tin

  liên hợp
  conjugate of a function
  liên hợp của một hàm
  harmonic conjugate
  liên hợp điều hoà

  Vật lý

  liên hợp phức

  Y học

  đường kính góc nhô sau mu

  Kỹ thuật chung

  kết hợp
  liên hợp
  charge conjugate
  liên hợp điện tích
  class of conjugate elements
  lớp các phần tử liên hợp
  complex conjugate
  liên hợp phức
  complex conjugate transpose (ofa matrix)
  chuyển vị liên hợp (ma trận)
  conjugate algebraic number
  số đại số liên hợp
  conjugate beam
  chùm liên hợp
  conjugate beam
  dầm liên hợp
  conjugate beam
  rầm liên hợp
  conjugate binomial surds
  vô tỷ nhị thức liên hợp
  conjugate branches
  dây dẫn liên hợp
  conjugate branches
  nhánh liên hợp
  conjugate character
  đặc trưng liên hợp
  conjugate classes
  các lớp liên hợp
  conjugate complex number
  số phức liên hợp
  conjugate complex numbers
  những số phức liên hợp
  conjugate conductors
  dây dẫn liên hợp
  conjugate conductors
  nhánh liên hợp
  conjugate conics
  conic liên hợp
  conjugate curve
  đường cong liên hợp
  conjugate curves
  đường cong liên hợp
  conjugate diameter
  đường kính liên hợp
  conjugate diameter pair: CDP
  cặp đường kính liên hợp
  conjugate diameters
  đường kính liên hợp
  conjugate diameters
  những đường kính liên hợp
  conjugate diametric (al) planes
  các mặt phẳng kín liên hợp
  conjugate diametrical planes
  các mặt phẳng kính liên hợp
  conjugate direction
  phương liên hợp
  conjugate directions
  phương liên hợp
  conjugate domains
  miền liên hợp
  conjugate eigen solution
  lời giải riêng liên hợp
  conjugate element
  phần tử liên hợp
  conjugate fields
  các trường liên hợp
  conjugate functions
  hàm liên hợp
  conjugate groups
  nhóm liên hợp
  conjugate groups of linear substitutions
  nhóm liên hợp các phép thế tuyến tính
  conjugate harmonic functions
  hàm điều hòa liên hợp
  conjugate hyperboloid
  hipeboloit liên hợp
  conjugate imaginary numbers
  những số ảo liên hợp
  conjugate imaginary planes
  các mặt phẳng ảo liên hợp
  conjugate Latin squares
  hình vuông latin liên hợp
  conjugate layer
  lớp liên hợp
  conjugate lines
  đường liên hợp
  conjugate matrices
  ma trận liên hợp
  conjugate movement
  động tác liên hợp
  conjugate nets
  lưới liên hợp
  conjugate of a function
  liên hợp của một hàm
  conjugate operations
  phép toán liên hợp
  conjugate operator
  toán tử liên hợp
  conjugate partition
  phân hoạch liên hợp
  conjugate partitions
  phân hoạch liên hợp
  conjugate plane
  mặt phẳng liên hợp
  conjugate planes
  các mặt phẳng liên hợp
  conjugate point
  điểm liên hợp
  conjugate points
  điểm liên hợp
  conjugate quaternion
  quatennion liên hợp
  conjugate radii
  bán kính liên hợp
  conjugate resonance
  cộng hưởng liên hợp
  conjugate roots
  nghiệm liên hợp
  conjugate series
  chuỗi liên hợp
  conjugate slip
  sự trượt liên hợp
  conjugate solution
  dung dịch liên hợp
  conjugate space
  không gian liên hợp
  Conjugate Structure Algebraic CELP (CSA-CELP)
  CELP - Đại số học cấu trúc liên hợp
  conjugate subgroup
  nhóm con liên hợp
  conjugate tangents
  tiếp tuyến liên hợp
  conjugate transformation
  phép biến đổi liên hợp
  conjugate value
  đại lượng liên hợp
  conjugate vein
  mạch liên hợp
  conjugate-complex
  liên hợp-phức
  harmonic conjugate
  liên hợp điều hòa
  imaginary conjugate numbers
  số ảo liên hợp
  method of conjugate gradients
  phương pháp građien liên hợp
  phase-conjugate mirror
  gương liên hợp pha
  self-conjugate conic
  conic tự liên hợp
  self-conjugate element
  phần tử tự liên hợp
  self-conjugate quadratic
  quađric tự liên hợp
  self-conjugate quadric
  quadric tự liên hợp
  self-conjugate tetrahedron
  tứ diện tự liên hợp
  liên kết
  conjugate depths
  độ sâu liên kết
  ghép đôi
  phần tử liên hợp
  class of conjugate elements
  lớp các phần tử liên hợp
  tiếp hợp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X