• /´nibəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gặm, sự nhắm
  Sự rỉa mồi (cá)
  I felt a nibble at the bait
  tôi cảm thấy cá đang rỉa mồi
  Miếng gặm (lượng cỏ gặm một lần)

  Động từ

  Gặm, nhắm
  Rỉa
  the fish nibbled [[[at]]] the bait
  cá rỉa mồi
  (nghĩa bóng) nhấm nhằn, ừ hữ, ầm ừ
  to nibble at someone's suggestion
  ầm ừ trước sự gợi ý của ai
  Hay bắt bẻ; hay lý sự vụn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  Một cụm 4 bit
  từ bốn bít

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  crumb , peck , snack , soup

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X