• Kỹ thuật chung

    phát triển tổ chức

    Giải thích EN: The use of behavioral science techniques to improve the effectiveness of an organization in solving problems, achieving goals, and coping with changes in the environment. Giải thích VN: Sử dụng phương pháp khoa học hành vi để nâng cao hiệu quả của một tổ chức trong việc giải quyết khó khăn, hoàn thành mục tiêu và thích nghi với các thay đổi của hoàn cảnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X