• /´ouvə¸bɔ:d/

  Thông dụng

  Phó từ

  Qua mạn tàu; từ trên mạn tàu, thuyền xuống biển
  to fail overboard
  ngã xuống biển
  to throw overboard
  (nghĩa bóng) vứt đi, bỏ đi, thải đi
  go overboard (about somebody/something)
  rất nhiệt tình (về cái gì/với ai)
  throw something overboard
  thải đi, gạt ra

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  qua mạn

  Xây dựng

  qua mạn tàu

  Kỹ thuật chung

  ngoài mạn
  fall overboard
  rơi ngoài mạn

  Kinh tế

  qua mạn tàu
  qua mạn tàu (xuống biển)
  từ trên mạn tàu xuống biển
  xuống biển
  jettison and washing overboard
  vứt bỏ hoặc nhận chìm xuống biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X