• /ə'baʊt/

  Thông dụng

  Phó từ

  Xung quanh, quanh quẩn, đây đó, rải rác
  he is somewhere about
  anh ta ở quanh quẩn đâu đó
  Đằng sau
  about turn!
  đằng sau quay
  Khoảng chừng, gần
  about forty
  khoảng 40
  it is about two o'clock
  bây giờ khoảng chừng hai giờ
  Vòng
  to go a long way about
  đi đường vòng xa

  Giới từ

  Về
  to know much about Vietnam
  biết nhiều về Việt Nam
  what shall we write about?
  chúng ta sẽ viết về cái gì bây giờ?
  Quanh quất, quanh quẩn đây đó, rải rác
  to walk about the garden
  đi quanh quẩn trong vườn
  Xung quanh
  the trees about the pond
  cây cối xung quanh ao
  Khoảng chừng, vào khoảng
  about nightfall
  vào khoảng chập tối
  Bận, đang làm (gì...)
  he is still about it
  hắn hãy còn bận làm việc đó
  to go about one's work
  đi làm
  Ở (ai); trong người (ai), theo với (ai)
  I have all the documents about me
  tôi có mang theo đầy đủ tài liệu
  There's something nice about him
  Ở anh ta có một cái gì đó hay hay

  Ngoại động từ

  Lái (thuyền...) theo hướng khác

  Cấu trúc từ

  about and about
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rất giống nhau
  to be about
  bận (làm gì)
  Đã dậy được (sau khi ốm)
  Có mặt
  about right
  đúng, đúng đắn
  Tốt, được
  to be about to
  sắp, sắp sửa
  the train is about to start
  xe lửa sắp khởi hành
  man about town
  tay ăn chơi, tay giao thiệp rộng
  what are you about?
  anh muốn gì?, anh cần gì?
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) anh đang làm gì đấy?
  what about?
  Xem what

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  độ, chừng; xung quanh; nói về, đối với
  about five per cent
  chừng trăm phần trăm

  Xây dựng

  về

  Kỹ thuật chung

  khoảng

  Kinh tế

  chừng
  độ chừng
  vào khoảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X