• /¸ouvə´ʃu:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .overshot

  Quá đích (bắn xa hơn, vượt xa hơn điểm định đến)
  to overshoot the mark
  o overshoot oneself
  Cường điệu, phóng đại
  Làm quá, vượt quá

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  làm quá tải
  quá đích

  Toán & tin

  đường thừa

  Giải thích VN: Là một phần của đường được số hóa thừa ra sau khi giao với một đường khác. Xem thêm dangling arc (đường chênh).

  Đo lường & điều khiển

  quá tải

  Giải thích EN: 1. to carry a controlled variable or output beyond a final or desired value.to carry a controlled variable or output beyond a final or desired value.2. the degree to which this occurs.the degree to which this occurs.. Giải thích VN: 1. tiến hành một biến số điều khiển hay đầu ra bên ngoài một giá trị cuối cùng hay giá trị mong muốn 2, một mức độ qua đó điều này xẩy ra.

  Điện lạnh

  sự vượt quá tầm

  Kỹ thuật chung

  cường điệu
  làm quá
  làm quá mức
  phóng đại
  sự quá tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X