• /'autput/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sản xuất
  Sản phẩm, sản lượng
  (kỹ thuật) hiệu suất, công suất; khả năng sản suất
  Đầu ra (thông tin do máy tính đưa ra)

  Ngoại động từ .output

  Cung cấp (thông tin, kết quả..)

  hình thái từ

  • past : output
  • PP : output

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Công suất, lượng ra, sản lượng, hiệu suất, năngsuất, đầu ra

  Toán & tin

  (máy tính ) lối ra, tín hiệu ra, kết quả
  add output
  lối ra của phép cộng
  final output
  kết quả cuối cùng
  flow output
  sự sản xuất hiện hành
  gross output
  sản xuất toàn bộ
  power output
  cường độ ra, công suất ra

  Xây dựng

  công trình khai đào
  độ dầy (vỉa quặng)

  Điện tử & viễn thông

  ngõ xuất tín hiệu

  Giải thích VN: Mạch ra, chỗ ra, chỗ phát tín hiệu ra ngoài.

  Điện

  trở kháng đầu ra

  Kỹ thuật chung

  cửa ra
  luợng ra
  audio-frequency output
  lượng ra hạ tần
  corrupt output
  lượng ra sai lệnh
  dose output meter
  máy đo liều lượng ra
  intermediate-frequency output
  lượng ra có trung tần
  microphone output
  lượng ra của micro
  microphone output
  lượng ra của ống nói
  output error
  sai số đại lượng ra
  output outside dialogue
  lượng ra ngoài điện đàm
  receiver output
  lượng ra của máy thu
  lượng ra
  audio-frequency output
  lượng ra hạ tần
  corrupt output
  lượng ra sai lệnh
  dose output meter
  máy đo liều lượng ra
  intermediate-frequency output
  lượng ra có trung tần
  microphone output
  lượng ra của micro
  microphone output
  lượng ra của ống nói
  output error
  sai số đại lượng ra
  output outside dialogue
  lượng ra ngoài điện đàm
  receiver output
  lượng ra của máy thu
  lưu lượng
  air output
  lưu lượng không khí
  hourly output
  lưu lượng giờ
  peak output
  lưu lượng cao nhất
  peak output
  lưu lượng đỉnh
  peak output
  lưu lượng lớn nhất (trạm thủy điện)
  peak output flow
  lưu lượng phát công suất đỉnh
  specific flow output
  lưu lượng đơn vị
  specific flow output
  lưu lượng riêng
  kết quả
  kết quả tính toán
  năng suất
  air output
  năng suất không khí
  chilled-water output
  năng suất (lượng) nước lạnh
  chilled-water output
  năng suất nước lạnh
  compressor output
  năng suất máy nén
  crane output
  năng suất máy trục
  heat output
  năng suất nhiệt
  heat output
  năng suất tỏa nhiệt
  hourly output
  năng suất (trong một) giờ
  hourly output
  năng suất giờ
  output rate
  định mức năng suất
  output test
  sự thử năng suất
  specific output
  năng suất đơn vị
  step control of refrigeration output
  điều chỉnh năng suất lạnh theo bậc
  step control of refrigeration output
  điều chỉnh năng suất lạnh theo bậc (theo cấp)
  step control of refrigeration output
  điều chỉnh năng suất lạnh theo cấp
  total output
  năng suất lớn nhất
  useful output
  năng suất có ích
  năng suất, công suất
  năng xuất
  extended result output function
  chức năng xuất kết quả mở rộng
  đầu ra
  đầu ra công suất
  optical output power
  đầu ra công suất quang
  optical power output
  đầu ra công suất quang
  điện lượng
  annual firm output
  điện lượng bảo đảm năm
  annual output
  điện lượng năm
  available output
  điện lượng dùng được
  average output
  điện lượng trung bình năm
  brut output
  điện lượng tại thanh cái
  daily output
  điện lượng ngày
  firm output
  điện lượng đảm bảo
  firm power output
  điện lượng đảm bảo
  gross output
  tổng điện lượng
  guaranteed output
  điện lượng đảm bảo
  monthly output
  điện lượng tháng
  non firm output
  điện lượng không đảm bảo
  overload output
  điện lượng siêu phụ tải
  primary output
  điện lượng đảm bảo
  pumped storage pumping output
  điện lượng bơm tích năng
  total output
  tổng điện lượng
  dữ liệu ra
  output display terminal
  sự hiển thị dữ liệu ra
  STOUT (standardoutput)
  dữ liệu ra chuẩn
  dữ liệu xuất
  output block
  khối dữ liệu xuất
  output data set
  tập dữ liệu xuất
  output display area
  vùng hiển thị dữ liệu xuất
  output field
  trường dữ liệu xuất
  output file
  tập tin dữ liệu xuất
  output queue
  hành đợi dữ liệu xuất
  output stream
  dòng dữ liệu xuất
  standard output (STOUT)
  dữ liệu xuất chuẩn
  đưa ra

  Giải thích VN: Quá trình hiển thị hoặc in ra các kết quả của các thao tác xử lý.

  lối ra
  lối ra, lối thoát
  lối thoát
  hiệu suất
  air output
  hiệu suất máy quạt
  air output
  hiệu suất máy thông gió
  cardiac output
  hiệu suất của tim
  funds output
  hiệu suất vốn
  heat output
  hiệu suất nhiệt
  heat output
  hiệu suất tỏa nhiệt
  heater output
  hiệu suất nhiệt
  high-output tape
  băng hiệu suất cao
  nominal output
  hiệu suất danh nghĩa
  output factor
  hệ số hiệu suất
  output test
  sự thử hiệu suất
  stroke output
  hiệu suất đập tim
  thermal output
  hiệu suất nhiệt
  mài mòn
  sự cung cấp
  sự khấu
  sự khởi hành
  sự ra đi
  sự sản xuất
  flow output
  sự sản xuất hiện hành
  hourly output
  sự sản xuất theo giờ
  sản lượng
  annual output
  sản lượng hàng năm
  daily output
  sản lượng hàng ngày
  daily output
  sản lượng ngày
  effective output
  sản lượng hữu hiệu
  gross output
  tổng sản lượng
  hourly output
  sản lượng giờ
  nominal output
  sản lượng danh định
  output per worker
  sản lượng của một công nhân
  standard output
  sản lượng tiêu chuẩn
  starting output
  sản lượng khởi đầu
  steam output
  sản lượng hơi
  yearly output
  sản lượng năm
  sản phẩm
  gross output
  sản phẩm thô
  output meter
  máy đếm sản phẩm
  output rate
  định mức sản phẩm
  sự xuất phát

  Kinh tế

  công suất
  đầu ra
  hiệu suất
  sản lượng
  aggregate output
  tổng sản lượng
  capacity output
  sản lượng tối đa
  coal output
  sản lượng than khai thác
  commodity output in value
  giá trị sản lượng hàng hóa
  daily output
  sản lượng ngày
  day of output
  sản lượng ngày
  distribution on output
  phân phối theo sản lượng
  full employment output
  giá trị sản lượng trong điều kiện toàn dụng nhân lực
  gross industrial output value
  giá trị tổng sản lượng công nghiệp
  gross output
  tổng sản lượng
  incremental capital-output ration
  tỉ suất vốn-sản lượng tăng thêm
  industrial output
  giá trị sản lượng công nghiệp
  industrial output
  sản lượng công nghiệp
  manufactured output
  sản lượng công nghiệp
  maximum output
  sản lượng tối đa
  monopoly output
  sản lượng độc quyền
  monthly output
  sản lượng mỗi tháng
  net domestic output
  sản lượng nội địa ròng
  net output
  giá trị sản lượng tịnh
  net output
  sản lượng ròng
  optimum output
  sản lượng tối ưu
  output bonus
  tiền thưởng sản lượng
  output method
  phương pháp sản lượng
  output per hour
  sản lượng/ giờ
  output per man/hour
  sản lượng theo đầu người/ giờ
  output tax
  thuế sản lượng
  output tax time
  thuế sản lượng
  output unit
  đơn vị sản lượng
  peak output
  sản lượng cao nhất
  per capita output
  sản lượng bình quân đầu người
  physical output
  sản lượng hiện vật
  potential output
  sản lượng tiềm năng
  potential output
  sản lượng tiềm tàng
  productive-output method of depreciation
  phương pháp khấu hao theo sản lượng
  quota on output and sales
  hạn ngạch sản lượng và tiêu thụ
  quotas on output and sales
  hạn ngạch sản lượng và tiêu thụ
  rated output
  sản lượng đã định
  real national output
  sản lượng quốc dân thực tế
  real output
  sản lượng thực tế
  record output
  sản lượng cao nhất
  record output
  sản lượng kỷ lục
  reduce the output
  giảm thấp sản lượng
  reduce the output (to...)
  giảm thấp sản lượng
  restriction of output
  sự hạn chế sản lượng, xuất lượng, năng suất
  scale of output
  quy mô sản lượng
  steadily increasing output
  sản lượng tăng đều và liên tục
  steadily increasing output
  sự tăng đều (và liên tục) sản lượng
  total output
  tổng sản lượng
  total value of output
  giá trị tổng sản lượng
  unit of output
  đơn vị sản lượng
  value of agricultural output
  giá trị sản lượng nông nghiệp
  value of gross output
  giá trị tổng sản lượng công nghiệp
  value of industrial output
  giá trị sản lượng công nghiệp
  value of output
  giá trị sản lượng
  world output
  sản lượng thế giới
  sản phẩm
  average cost per unit of output
  chi phí bình quân trên một đơn vị sản phẩm đầu ra
  average fixed cost per unit of output
  chi phí cố định trung bình trên một đơn vị sản phẩm đầu ra
  average variable cost per unit of output
  chi phí biến đổi trung bình trên một đơn vị sản phẩm đầu ra
  capital output ratio, incremental
  hệ số vốn sản phẩm gia tăng
  incremental capital-output ratio
  hệ số vốn-sản phẩm gia tăng
  manufacture's output insurance
  bảo hiểm sản phẩm
  manufacturer's output insurance
  bảo hiểm sản phẩm
  peak output
  sản phẩm cao nhất
  real national output
  tổng sản phẩm quốc gia thực tế
  sự sản xuất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  input

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X