• /ˈpeɪˌroʊl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) pay-sheet
  Tổng số tiền phải trả cho nhân viên (trong công ty)

  Xây dựng

  bảng lương nhân công

  Điện tử & viễn thông

  tình trạng trả

  Kỹ thuật chung

  bảng lương

  Kinh tế

  bảng lương
  factory payroll
  tổng số lương (trong bảng lương) công xưởng
  sổ lương
  factory payroll
  sổ lương công xưởng
  factory payroll
  tổng số lương (trong bảng lương) công xưởng
  payroll tax
  thuế theo số lương
  payroll tax
  thuế theo sổ lương
  tiền lương
  payroll account
  tài khoản tiền lương
  payroll cheque
  séc tiền lương
  payroll clearing account
  tài khoản kết toán tiền lương
  payroll clerk
  nhân viên kết toán tiền lương
  payroll distribution
  bảng phân phối tiền lương
  payroll register
  bảng đăng ký tiền lương
  payroll slip
  giấy báo tiền lương
  payroll system
  chế độ tiền lương
  tổng quỹ lương
  tổng số tiền phải trả cho nhân viên
  tổng số tiền trả lương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X