• /'piks(ə)l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ảnh điểm

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  phần tử (lượng tử) ảnh

  Kỹ thuật chung

  điểm ảnh

  Giải thích VN: Là phần tử ảnh, đơn vị nhỏ nhất của thông tin trong một ảnh hoặc một bản đồ dạng raster. Được biểu diễn như một ô trong hệ thống ô lưới.

  active pixel region
  miền điểm ảnh hoạt động
  Picture Element (PIXEL)
  điểm ảnh, phần tử ảnh
  pixel image
  ảnh, điểm ảnh
  Pixel Interlace Multiple Frame (PIMF)
  đa khung xen điểm ảnh
  pixel map
  ánh xạ điểm ảnh
  pixel map
  sơ đồ điểm ảnh
  pixel operation
  sự thao tác điểm ảnh
  pixel value
  giá trị điểm ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X