• /´pleiniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bào

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự san phẳng

  Xây dựng

  sự màí nhẵn
  việc san bằng đất

  Kỹ thuật chung

  bào phẳng

  Giải thích EN: The action of smoothing or shaping a wood, metal, or plastic surface with a hand or motor tool. Giải thích VN: Hành động làm nhẵn hay làm sắc cạnh một mặt phẳng gỗ, kim loại hay nhựa bằng một dụng cụ cầm tay hay dụng cụ mô tơ.

  planing and thicknessing machine
  máy bào phẳng và bào thô
  sự bào
  sự đánh bóng
  sự làm phẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X