• /¸pɔli´vainil/

  Hóa học & vật liệu

  chất polyvinyl

  Giải thích EN: Any polymerization product of a monomeric vinyl compound, such as vinyl chloride. Giải thích VN: Các sản phẩm pôlime hóa không phải hợp chất vinyl đơn trị, như clo vinyl.

  polyvinyl acetal
  chất polyvinyl axetat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X