• /´prɔdʌkt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sản vật, sản phẩm
  pharmaceutical products
  dược phẩm
  the products of manufacturing industry
  những sản phẩm của ngành công nghiệp chế tạo
  (kinh doanh) sản phẩm
  gross national product
  tổng sản phẩm quốc gia
  product development
  sự phát triển sản phẩm
  Sản phẩm, kết quả (cái sinh ra); người chịu ảnh hưởng của cái gì
  the products of genius
  những tác phẩm của thiên tài (những tác phẩm (nghệ thuật) lớn)
  she is the product of a broken home
  cô ta là sản phẩm của một gia đình bị tan vỡ (đứa con bị bỏ rơi)
  (toán học) tích số
  the product of 4 and 10 is 40
  tích số của 4 và 10 là 40
  (hoá học) sản phẩm
  end product
  sản phẩm cuối
  intermediate product
  sản phẩm trung gian

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sản phẩm

  Cơ - Điện tử

  Sản phẩm, kết quả, tích

  Toán & tin

  tích số

  Kỹ thuật chung

  kết quả
  sản phẩm
  asbestos-cement product
  sản phẩm fibro xi măng
  asbestos-cement product
  sản phẩm xi măng-amiăng
  Audit and Security Product (ACP)
  sản phẩm kiểm tra và an toàn
  auxiliary product
  sản phẩm phụ
  beat product
  sản phẩm phách
  bottom product
  sản phẩm cặn
  building product brand
  mác sản phẩm xây dựng
  building product brand
  số hiệu sản phẩm xây dựng
  bulk product
  sản phẩm khối lượng lớn
  bulk product
  sản phẩm không đóng bao
  by-product
  sản phẩm phụ
  by-product coke
  cốc sản phẩm phụ
  chemical product
  sản phẩm hóa học
  chilled product
  sản phẩm được làm lạnh
  chlorinated by-product
  sản phẩm phụ clo hóa
  clay product
  sản phẩm đất sét
  coal by-product
  sản phẩm than đá
  combustion product
  sản phẩm cháy
  commodity product
  sản phẩm hàng hóa
  companion product
  sản phẩm hợp tác
  competing product
  sản phẩm cạnh tranh
  concrete product
  sản phẩm bê tông
  constructional product
  sản phẩm xây dựng
  cooled product
  sản phẩm được làm lạnh
  Cross System Product IBM (CSP)
  Sản phẩm hệ thống chéo IBM
  cushioning product
  sản phẩm đệm
  data Facility product (DFP)
  sản phẩm công cụ dữ liệu
  daughter product
  sản phẩm con
  end product
  sản phẩm cuối
  final product
  sản phẩm cuối
  final product
  sản phẩm cuối cùng
  final refinery product
  sản phẩm tinh chế
  finished product
  sản phẩm cuối
  fission product
  sản phẩm phân hạch
  flagship product
  sản phẩm chủ lực
  flagship product
  sản phẩm hàng đầu
  free-flow product
  sản phẩm chảy tự do
  freeze-dried product
  sản phẩm sấy đông lạnh
  freeze-dried product
  sản phẩm sấy thăng hoa
  frozen heat and serve product
  sản phẩm kết đông ăn liền
  frozen product
  sản phẩm đông lạnh
  frozen product conveyor
  băng chuyền kết đông sản phẩm
  frozen ready-to-heat-and-eat product
  sản phẩm kết đông ăn liền
  gaseous combustion product
  sản phẩm cháy dạng khí
  Gross Domestic Product (GDP)
  tổng sản phẩm quốc gia
  Gross Domestic Product (GDP)
  tổng sản phẩm quốc nội
  Gross Domestic Product (GDP)
  Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
  gross domestic product-GDP
  tổng sản phẩm quốc gia
  gross nation product
  tổng sản phẩm quốc gia
  Gross National Product
  GNP Tổng sản phẩm quốc gia
  gross national product
  tổng sản phẩm quốc gia
  Gross National Product (GNP)
  tổng sản phẩm quốc dân
  ground product
  sản phẩm nghiền
  gypsum product
  sản phẩm thạch cao
  Hardware Product Services (HPS)
  các dịch vụ sản phẩm phần cứng
  head product
  sản phẩm cất dầu
  heat-insulating product
  sản phẩm cách nhiệt
  high quality product
  sản phẩm chất lượng cao
  ice-packed product [food]
  sản phẩm được kết đông đá
  in-process product
  sản phẩm đang chế biến
  in-process product
  sản phẩm trung gian
  inner-modulation product
  sản phẩm xuyên biến điệu
  intermediate product
  sản phẩm trung gian
  irradiated product
  sản phẩm được chiếu xạ
  leading product
  sản phẩm chủ lực
  leading product
  sản phẩm hàng đầu
  lime product
  sản phẩm vôi
  main product
  sản phẩm chính
  making into a product (vs)
  làm thành một sản phẩm
  mineral product
  sản phẩm khoáng vật
  Multi-Function Peripheral/Product (MFP)
  Thiết bị ngoại vi/Sản phẩm đa chức năng
  net domestic product
  sản phẩm nội địa ròng
  Net National Product
  Sản phẩm quốc dân ròng (NNP)
  net product
  sản phẩm tinh
  network product support (NPS)
  sự hỗ trợ sản phẩm mạng
  new product
  sản phẩm mới
  nonconforming product
  sản phẩm không phù hợp
  nondairy product
  sản phẩm không bơ sữa
  nondairy product
  sản phẩm không sữa
  nonrefrigerated product
  sản phẩm không làm lạnh
  NPS (networkproduct support)
  sự hỗ trợ sản phẩm mạng
  off-test product
  sản phẩm chưa kiểm nghiệm
  Original End-product Manufacturer (OEM)
  nhà sản xuất sản phẩm đầu cuối gốc
  patterned building product
  sản phẩm xây dựng làm mẫu
  perishable product
  sản phẩm chóng hỏng
  petroleum product
  sẳn phẩm dầu mỏ
  PIM (productinformation management)
  sự quản lý thông tin sản phẩm
  planing mill product
  sản phẩm xưởng gia công gỗ
  PM (productmanager)
  chương trình quản lý sản phẩm
  primary product
  sản phẩm chủ yếu
  product allowance
  phụ cấp sản phẩm
  product control
  kiểm tra sản phẩm
  product control
  sự kiểm tra sản phẩm
  product data
  dữ liệu sản phẩm
  product design
  sự thiết kế sản phẩm
  product development
  phát triển sản phẩm
  product family
  họ sản phẩm
  product family
  dòng sản phẩm
  product ID
  số ID sản phẩm
  product information
  thông tin sản phẩm
  product information management (PIM)
  sự quản lý thông tin sản phẩm
  Product Inter-operation Test Report (PITR)
  báo cáo đo thử khả năng phối hợp hoạt động của sản phẩm
  product internal temperature
  nhiệt độ bên trong sản phẩm
  product internal temperature
  nhiệt độ tâm sản phẩm
  product layout
  bố trí sản phẩm
  Product life Cycle (PLC)
  vòng đời của sản phẩm
  product manager (PM)
  chương trình quản lý sản phẩm
  product particle
  hạt sản phẩm
  product presentation
  sự trình bày sản phẩm
  product refrigeration
  làm lạnh sản phẩm
  product refrigeration
  sự làm lạnh sản phẩm
  Product Safety Working Group (Trilateral) (PSWG)
  nhóm làm việc về an toàn sản phẩm (ba bên)
  Product Set Identification (PSID)
  nhận dạng bộ sản phẩm
  product standard
  tiêu chuẩn sản phẩm
  product suggestions
  gợi ý về sản phẩm
  product support
  hỗ trợ sản phẩm
  product support
  ủng hộ sản phẩm
  product temperature
  nhiệt độ sản phẩm
  Product Term Sharing Arrangements (PTSA)
  các thỏa thuận chia sẻ giá trị sản phẩm
  product tray
  khay đựng sản phẩm
  program product
  sản phẩm chương trình
  Qualifying Product
  sản phẩm đủ điều kiện
  quality product
  sản phẩm có chất lượng
  quarry product
  sản phẩm mỏ
  quick-frozen product
  sản phẩm kết đông nhanh
  reducing product
  sản phẩm khử
  refined product
  sản phẩm tinh lọc
  refined product
  sản phẩm tinh luyện
  refractory product
  sản phẩm chịu lửa
  refrigerated product
  sản phẩm được làm lạnh
  related product
  sản phẩm liên quan
  rock product
  sản phẩm đá
  semifinished product
  sản phẩm nửa hoàn thiện
  shaped product
  sản phẩm định hình
  Shared Product Object Tree (IBM) (SPOT)
  Cây đối tượng của sản phẩm dùng chung IBM
  software product
  sản phẩm phần mềm
  solid petroleum product
  sản phẩm rắn của dầu lửa
  solidified product
  sản phẩm được cứng hóa
  solidified product
  sản phẩm hóa rắn
  special refractory product
  sản phẩm chịu lửa đặc biệt
  Standard for Exchange of Product (STEP)
  tiêu chuẩn để trao đổi sản phẩm
  standardized product
  sản phẩm theo tiêu chuẩn
  staple product
  sản phẩm chính yếu
  steady product temperature
  nhiệt độ sản phẩm ổn định
  straight run product
  sản phẩm trưng cất trực tiếp
  straight-run product
  sản phẩm cất trực tiếp
  sublimation product
  sản phẩm thăng hoa
  substitution product
  sản phẩm thay thế
  switching product
  sản phẩm chuyển mạch
  System Performance/System Product (SP)
  hiệu năng của hệ thống / sản phẩm của hệ thống
  technical product documentation
  hồ sơ sản phẩm kỹ thuật
  third-order product
  sản phẩm cấp ba (trong máy thu)
  throw-away product
  sản phẩm dùng một lần
  throw-away product
  sản phẩm phế bỏ
  top product
  sản phẩm chủ lực
  top product
  sản phẩm hàng đầu
  toxic degradation product
  sản phẩm thoái biến độc
  Traditional Product Line (TPL)
  dòng sản phẩm truyền thống
  trial product
  sản phẩm dùng thử
  unfrozen product
  sản phẩm không kết đông
  Universal Product Code (barcode) (UPC)
  mã sản phẩm toàn cầu (mã vạch)
  universal product code (UPC)
  mã sản phẩm phổ biến
  universal product code scanner
  máy quét mã sản phẩm phổ biến
  UPC (universalproduct code)
  mã sản phẩm phổ biến
  VPD (vitalproduct data)
  dữ liệu quan trọng của sản phẩm
  waste product
  sản phẩm thải
  white product
  sản phẩm trắng
  white product
  sản phẩm trắng (tinh lọc)
  sản vật

  Kinh tế

  sản phẩm
  acceptable product
  sản phẩm hợp cách
  actual gross national product
  tổng sản phẩm quốc dân thực tế
  actual gross national product
  tổng sản phẩm quốc gia thực tế
  adaptive product
  sản phẩm thích ứng
  additional product
  sản phẩm phụ
  agricultural product
  sản phẩm nông nghiệp
  animal by-product
  sản phẩm nuôi
  animal product
  sản phẩm có nguồn gốc động vật
  appeal product
  sản phẩm quyến rũ
  aquatic product
  sản phẩm có nguồn gốc dưới nước
  assembled product
  sản phẩm lắp ráp
  average physical product
  sản phẩm hiện vật bình quân
  average physical product
  sản phẩm hiện vật trung bình
  bakery product
  sản phẩm bánh mì
  balance of social product
  bảng cân đối sản phẩm xã hội
  blended product
  sản phẩm tổ hợp
  bottom product
  sản phẩm cận
  by-product (byproduct)
  sản phẩm phụ
  cane product
  sản phẩm chế biến từ đường mía
  caramelization product
  sản phẩm caramen hóa
  co-product
  phó sản phẩm
  cocoa product
  sản phẩm cacao
  commercial product
  sản phẩm hàng hóa
  commercial product
  sản phẩm công nghiệp
  commercial product
  sản phẩm thương mại
  comminuted meat product
  bán sản phẩm thịt xay nhỏ
  comminuted meat product
  sản phẩm thịt nghiền
  common product
  sản phẩm thông thường
  comparative statement of product cost
  bảng so sánh giá thành sản phẩm
  condemned product
  sản phẩm phế thải
  conforming product
  sản phẩm hợp cách
  consumption product
  sản phẩm tiêu dùng
  cooked product
  sản phẩm đun nấu
  cost of by product sale
  phí tổn tiêu thụ phó sản phẩm
  crude product
  sản phẩm thô chế
  cultured milk product
  sản phẩm sữa chua
  cured product
  sản phẩm bảo quản bằng muối
  cut-back product
  sản phẩm pha loãng
  dairy product
  sản phẩm sữa
  deep-frozen product
  sản phẩm làm lạnh ở nhiệt độ thấp
  deep-frozen product
  sản phẩm lạnh đông
  defrosted product
  sản phẩm tan giá
  depreciation by unit-of-product method
  phương pháp khấu hao bằng đơn vị sản phẩm
  design of product
  thiết kế sản phẩm
  dietetic product
  sản phẩm ăn kiêng
  diminishing marginal product
  sản phẩm biên tế giảm dần
  distillation product
  sản phẩm chưng cất
  distillers dried product
  sản phẩm sấy từ sản xuất rượu
  down-market product
  sản phẩm trong thị trường giá rẻ
  edible by-product
  sản phẩm phụ thực phẩm
  end product
  sản phẩm cuối
  end product
  sản phẩm cuối cùng
  end-product
  sản phẩm sau cùng
  experimental product
  sản phẩm chế tạo thử
  experimental product
  sản phẩm thử nghiệm
  export of primary product
  người xuất khẩu sản phẩm sơ cấp
  export product
  sản phẩm xuất khẩu
  exporter of primary product
  người xuất khẩu sản phẩm sơ cấp
  extended product
  sản phẩm mở rộng
  fermentation product
  sản phẩm lên men
  fermented product
  sản phẩm lên men
  final product
  sản phẩm cuối
  final product
  sản phẩm cuối cùng
  financial product
  sản phẩm tài chính
  finished product
  sản phẩm cuối
  First product
  Sản phẩm đường I
  first product crystallizer
  thiết bị kết tinh sản phẩm đầu
  fishery product
  sản phẩm cá
  food product
  sản phẩm thực phẩm
  frozen product
  sản phẩm đông lạnh
  function of a product
  chức năng của một sản phẩm
  functional product differentiation
  sự dị biệt hóa sản phẩm theo chức năng
  global product
  sản phẩm toàn cầu
  green product
  sản phẩm xanh
  gross domestic product
  giá trị tổng sản phẩm quốc nội
  gross domestic product
  tổng sản phẩm nội địa
  gross domestic product
  tổng sản phẩm quốc nội
  gross domestic product deflator
  chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội
  gross domestic product per capita
  giá trồng sản phẩm quốc nội tính trên mỗi đầu người
  gross national product
  tổng sản phẩm quốc dân
  gross national product
  tổng sản phẩm quốc gia
  gross national product deflator
  chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc dân
  gross national product deflator
  chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc gia
  half-finished product
  bán sản phẩm
  half-way product
  bán sản phẩm
  heat-and-serve product
  sản phẩm làm sẵn hâm lại ăn ngay
  high-income product
  sản phẩm có lãi cao
  high-involvement product
  sản phẩm phải đặt tâm trí cao
  highly margin product
  sản phẩm lời cao
  historical product data
  tài liệu sản phẩm lịch sử
  historical product data
  thông tin về sự tiến hóa của sản phẩm
  history shows product
  sản phẩm đã tỏ rõ kinh nghiệm
  hybrid product
  sản phẩm hỗn hợp
  industrial product
  sản phẩm công nghiệp
  innovation generating product
  sản phẩm cải tiến
  intermediate product
  sản phẩm trung gian
  irradiated product
  sản phẩm chiếu xạ
  joint product
  sản phẩm công sinh
  joint product
  sản phẩm cộng sinh
  joint product
  sản phẩm gắn lên
  joint product cost
  phí tổn sản phẩm cộng sinh
  joint product cost
  phí tổn sản phẩm liên kết
  kelp product
  sản phẩm từ tạo bẹ
  key product
  sản phẩm chủ chốt
  leading product
  sản phẩm chủ lực
  life cycle of a product or service
  chu kỳ sống của một sản phẩm hay dịch vụ
  life cycle of a product or service
  vòng đời sản phẩm hay dịch vụ
  local product
  sản phẩm địa phương
  local product
  sản phẩm nội địa
  made-up meat product
  sản phẩm từ thịt
  main function of a product
  chức năng chính của sản phẩm
  main function of a product
  chứng năng chính của sản phẩm
  major product
  sản phẩm chủ yếu
  malt product
  sản phẩm chế biến nha
  marginal net product
  sản phẩm tịnh biên tế
  marginal physical product
  sản phẩm hiện vật biên
  marginal product
  sản phẩm biên
  marginal product of labour
  sản phẩm lao động biên
  marginal product of labour
  sản phẩm biên tế
  marginal revenue product
  sản phẩm doanh thu biên
  marginal revenue product
  sản phẩm thu nhập biên tế
  marginal social product
  sản phẩm xã hội biên
  marginal social product
  sản phẩm xã hội biên tế
  marginal value product
  sản phẩm giá trị biên tế
  marine product
  sản phẩm biến
  marine product
  sản phẩm có nguồn gốc biển
  marketable product
  sản phẩm bán chạy
  marketable product
  sản phẩm dễ bán
  meat by-product
  sản phẩm phụ thịt
  meat product
  sản phẩm thịt
  mild-cured product
  sản phẩm ít muối
  milk product
  sản phẩm sữa
  milling product
  sản phẩm nghiền
  mineral product
  sản phẩm mỏ
  money value of the national product
  tổng giá trị tiền tệ sản phẩm quốc dân
  multi product enterprise
  xí nghiệp kinh doanh đa sản phẩm
  multi-product firm
  hãng đa sản phẩm
  multiple-product announcement
  quảng cáo nhiều loại sản phẩm
  national product
  sản phẩm quốc gia
  net national product
  tổng sản phẩm quốc dân thuần
  new product development
  sự phát triển sản phẩm mới
  new product launch
  sự đưa ra, tung ra sản phẩm mới
  nominal gross domestic product
  tổng sản phẩm danh nghĩa quốc nội
  non-conformity of a product
  tính không phù hợp của sản phẩm
  non-edible product
  sản phẩm không làm lạnh
  non-standard product
  sản phẩm không hợp tiêu chuẩn
  normal product
  sản phẩm thông thường
  obsolescent product
  sản phẩm lỗi thời
  obsolete product
  sản phẩm đào thải
  off-grade product
  sản phẩm không phân loại
  oncoming product
  sản phẩm sớm có mặt trên thị trường
  patent product
  sản phẩm có đặc quyền sáng chế
  physical product
  sản phẩm hiện vật
  pioneer product
  sản phẩm mới
  plant product
  sản phẩm có nguồn gốc thực vật
  potential gross national product
  tổng sản phẩm quốc dân tiềm tàng
  potential gross national product
  tổng sản phẩm quốc gia tiềm tàng
  poultry product
  sản phẩm từ thịt chim
  primary product
  sản phẩm sơ cấp
  priority product
  sản phẩm ưu tiên
  priority product
  sản phẩm ưu tiên (xuất, nhập khẩu)
  private product
  sản phẩm dùng riêng (cho cá nhân)
  processed fishery product
  sự phân loại sản phẩm cá
  product abandonment
  sự loại bỏ một sản phẩm
  product abandonment
  sự loại bỏ sản phẩm
  product acceptance
  sự chấp nhận sản phẩm (của người tiêu dùng)
  product ad (enticement)
  quảng cáo sản phẩm
  product ad advertisement
  quảng cáo sản phẩm
  product adaptation
  sự thích ứng của sản phẩm
  product adoption pace
  nhịp độ chấp nhận sản phẩm
  product advertising
  quảng cáo sản phẩm
  product allocation
  phân phối sản phẩm
  product analysis
  phân tích sản phẩm
  product benefits
  những lợi ích của sản phẩm
  product buy-back
  bán trở lại sản phẩm (của mậu dịch bù trừ)
  product buy-back
  việc bán trở lại sản phẩm (của mậu dịch bù trừ)
  product buy-back
  việc mua lại sản phẩm
  product category
  chủng loại sản phẩm
  product classification
  phân loại sản phẩm
  product cost
  chi phí sản phẩm
  product cost
  phí tổn sản phẩm
  product costs
  giá thành sản phẩm
  product cycle
  chu kỳ (sống) của sản phẩm
  product cycle
  chu kỳ sản phẩm
  product designs
  thiết kế sản phẩm
  product development
  phát triển sản phẩm
  product development cycle
  chu kỳ phát triển sản phẩm
  product development cycle
  phát triển sản phẩm
  product differentiation
  chu kỳ phát triển sản phẩm
  product differentiation
  dị biệt hóa sản phẩm
  product display
  trưng bày sản phẩm
  product distribution
  trưng bày sản phẩm
  product diversification
  phân phối sản phẩm
  product diversification
  sự đa dạng hóa sản phẩm
  product eligible for GSP treatment
  sản phẩm phù hợp với sự ưu đãi phổ biến
  product eligible for GSP treatment
  sự đa dạng hóa sản phẩm
  product elimination
  sản phẩm phù hợp với sự đãi ngộ phổ biến
  product elimination
  sự loại trừ sản phẩm (ra khỏi thị trường)
  product evaluation
  đánh giá sản phẩm
  product family
  gia đình sản phẩm
  product family
  họ sản phẩm
  product for competitive counteraction
  sản phẩm để tiêu giải cạnh tranh
  product for export
  sản phẩm xuất khẩu
  product group
  nhóm sản phẩm
  product homogeneity
  tính đồng nhất của sản phẩm
  product homogeneity
  tính đồng nhất sản phẩm
  product idea
  ý tưởng sản phẩm
  product idea
  ý tưởng sản phẩm (ý nghĩ về một sản phẩm khả hữu)
  product identification
  nhận dạng sản phẩm
  product identification
  phân biệt sản phẩm
  product image
  hình ảnh sản phẩm
  product in hand turnkey contract
  hợp đồng sản phẩm trao tay
  product innovation
  cách tân sản phẩm
  product innovation
  đổi mới sản phẩm
  product launch
  sự tung ra sản phẩm mới
  product liability
  trách nhiệm sản phẩm
  product liability
  trách nhiệm về sản phẩm
  product liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
  product life cycle
  vòng đời sản phẩm
  product line
  dãy, loạt, nhóm sản phẩm
  product load
  sự giảm nhiệt theo sản phẩm
  product management
  quản lý sản phẩm
  product manager
  giám đốc sản phẩm
  product manager
  trưởng phòng quản lý sản phẩm
  product mix
  phối hợp sản phẩm
  product mix
  tổ hợp sản phẩm
  product of everyday consumption
  sản phẩm tiêu dùng hàng ngày
  product of high technology
  sản phẩm kỹ thuật cao
  product of tertiary industry
  sản phẩm công nghiệp dịch vụ
  product orientation
  sự định hướng sản phẩm
  product oriented
  định hướng theo sản phẩm
  product oriented
  sản phẩm được định hướng
  product packaging
  đóng bao bì sản phẩm
  product packaging
  sự đóng gói bao bì sản phẩm (để bán)
  product patent
  bản quyền sáng chế sản phẩm
  product payback
  sự trả tiền lại bằng sản phẩm (mậu dịch bù trừ)
  product payback scheme
  biện pháp trả bằng sản phẩm
  product performance
  tính năng của sản phẩm
  product performance
  tính năng sản phẩm
  product policy
  chính sách sản phẩm
  product portfolio
  cặp hồ sơ sản phẩm
  product positioning
  sự định vị sản phẩm (trên thị trường)
  product presentation
  sự trình bày sản phẩm
  product profile
  nét đặc trưng của sản phẩm
  product proliferation
  quảng bá sản phẩm
  product proliferation
  sự mở rộng nhãn hiệu sản phẩm
  product quality differentiation
  sự dị biệt hóa chất lượng sản phẩm
  product repayment
  sự trả lại tiền bằng sản phẩm (mậu dịch bù trừ)
  product repayment
  sự trả tiền lại bằng sản phẩm
  product research
  nghiên cứu sản phẩm
  product safety
  an toàn sản phẩm
  product specification
  quy cách sản phẩm
  product strategy
  chiến lược sản phẩm
  product swap
  hoán đổi sản phẩm
  product testing
  trắc nghiệm sản phẩm
  product usage rate
  suất sử dụng sản phẩm
  product usage rate
  xuất xứ xử dụng sản phẩm
  product warranty
  cam kết sản phẩm
  product warranty
  giấy bảo hành sản phẩm
  product-guarantee insurance
  bảo hiểm bảo đảm sản phẩm
  product-market scope
  phạm vi sản phẩm-thị trường
  product-market strategy
  chiến lược sản phẩm -thị trường
  product-mix
  hỗn hợp sản phẩm
  product-plus
  sản phẩm trên tiêu chuẩn
  product/price parity
  bình giá sản phẩm/giá
  proprietary product
  sản phẩm độc quyền
  proprietary product
  sản phẩm độc quyền (sản xuất)
  protein degradation product
  sản phẩm protein phân hủy
  ready-to-eat product
  sản phẩm làm sẵn để ăn ngay
  ready-to-eat product
  sản phẩm ăn liền
  real gross national product
  tổng sản phẩm quốc dân thực tế
  redistillation product
  sản phẩm cất lại
  rejected product
  sản phẩm cần loại bỏ
  relative error in the product
  sai sót tương đối của sản phẩm
  reliable product
  sản phẩm đáng tin cậy
  research to product process
  nghiên cứu quá trình phát triển của sản phẩm
  residual product
  sản phẩm dư
  residual product
  sản phẩm thặng dư
  Second product
  Sản phẩm đường II
  semi-finished product
  bán sản phẩm
  semi-sensitive product
  sản phẩm nửa nhạy cảm (có ít tính cạnh tranh)
  semi-sensitive product
  sản phẩm nửa nhạy cảm (có tính ít cạnh tranh)
  shift in product mix
  thay đổi kết cấu sản phẩm
  social net product
  sản phẩm xã hội ròng
  social product
  sản phẩm xã hội
  standard product cost
  phí tổn sản phẩm tiêu chuẩn
  staple product
  sản phẩm chính
  staple product
  sản phẩm chủ yếu
  staple product
  sản phẩm thiết yếu
  starch product
  sản phẩm tinh bột
  substandard product
  sản phẩm dưới tiêu chuẩn
  taxed product
  sản phẩm đã đóng thuế
  tertiary product
  sản phẩm cấp ba (= dịch vụ)
  test a new product
  thử nghiệm một sản phẩm mới
  test a new product (to...)
  thử nghiệm một sản phẩm mới
  test-market a product (to...)
  thử nghiệm môt sản phẩm
  testing product
  sản phẩm chế tạo thử
  testmarket a product
  bán thử một sản phẩm trên thị trường thí điểm
  testmarket a product
  thử nghiệm một sản phẩm
  thawed product
  sản phẩm tan giá
  Third product
  Sản phẩm đường III
  top- quality product
  sản phẩm chất lượng tối ưu
  total physical product
  tổng sản phẩm vật thể
  total physical product
  tổng sản phẩm, hiện vật, vật chất, hữu hình
  total product method
  phương pháp tổng lương sản phẩm
  tourism product
  sản phẩm du lịch
  tying of product
  bán kèm sản phẩm
  ultimate product
  sản phẩm cuối
  ancoming product
  sản phẩm sớm có mặt trên thị trường
  unfrozen product
  sản phẩm tươi
  unmarketable product
  sản phẩm không bán được
  unpatented product
  sản phẩm chưa có đặc quyền sáng chế
  value of (the) marginal product
  giá trị sản phẩm biên tế
  value of marginal product
  giá trị sản phẩm biên tế
  value product
  sản phẩm giá trị
  yeast product
  sản phẩm lên men
  yeast raised product
  sản phẩm từ bột nhào lên men
  sản vật
  thành quả
  vật phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X