• /praɪˈɒrɪtaɪz/, us /praɪˈɔːrətaɪz/

  Thông dụng

  Động từ

  dành ưu tiên
  If elected, we will prioritize administrative reform
  Nếu được bầu, chúng tôi sẽ ưu tiên cải cách hành chính
  It is advisable to prioritize the old and the disabled
  Nên ưu tiên cho người già và người tàn tật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X