• /if/

  Thông dụng

  Liên từ

  Nếu, nếu như
  if you wish
  nếu anh muốn
  if I were you, I wouldn't do that
  nếu là anh thì tôi không làm điều đó
  Có... không, có... chăng, không biết... có không
  I wonder if he is at home
  tôi tự hỏi không biết ông ấy có nhà không
  Bất kỳ lúc nào
  if I feel any doubt, I enquire
  bất kỳ lúc nào tôi ngờ vực là tôi hỏi ngay
  Giá mà
  oh, if he could only come!
  ồ, giá mà anh ấy đến được bây giờ
  Cho rằng, dù là
  if it was wrong, it was at least meant well
  cho rằng là sai đi thì ít nhất cũng có ngụ ý tốt
  if I were you,if I were in your place/shoes
  nếu tôi là anh
  only if
  chỉ khi nào mà
  as if

  Xem as

  even if

  Xem even

  if and when
  nếu có khi nào, nếu có bao giờ
  if not
  bằng không, nếu không
  if any
  Nếu có

  Danh từ

  Cái "nếu" , sự không chắc chắn, sự giả dụ
  the "If" is always discouraging
  cái "nếu" bao giờ cũng làm nản lòng
  ifs and buts
  ý kiến phản đối


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X