• /prə´praiətəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giữ độc quyền (về hàng hoá)
  Hãng độc quyền sở hữu, hãng độc quyền sử dụng (về tên nhãn hiệu)
  a proprietary name
  một cái tên độc quyền sở hữu (nhãn hiệu Kodak..)
  proprietary medicines
  thuốc đã đăng ký độc quyền sản xuất (bán); biệt dược
  Thuộc chủ, thuộc quyền sở hữu
  proprietary rights
  quyền của người chủ, quyền sở hữu
  Có tài sản, có của
  the proprietary classes
  giai cấp giàu có

  Danh từ

  Quyền sở hữu
  Giới chủ, tầng lớp chủ
  the landed proprietary
  tầng lớp địa chủ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cá nhân

  Giải thích VN: Được sở hữu riêng: do có các bí mật thương mại, và công nghệ hoặc các đặc trưng được xây dựng riêng, mà chủ nhân không muốn tiết lộ, nên phải đề phòng những người khác sao chép hoặc nhân bản một sản phẩm hay một chương trình, trừ phi họ đã trả tiền bản quyền. Ngược lại sở hữu riêng là công khai xây dựng riêng, nhưng được xuất bản rộng rãi và sẵn sàng cho người khác bắt chước theo.

  quyền sở hữu riêng

  Giải thích VN: Được sở hữu riêng: do có các bí mật thương mại, và công nghệ hoặc các đặc trưng được xây dựng riêng, mà chủ nhân không muốn tiết lộ, nên phải đề phòng những người khác sao chép hoặc nhân bản một sản phẩm hay một chương trình, trừ phi họ đã trả tiền bản quyền. Ngược lại sở hữu riêng là công khai (xây dựng riêng (như) ng được xuất bản rộng rãi và sẵn sàng cho người khác bắt chước theo).

  proprietary (a-no)
  thuộc quyền sở hữu riêng
  riêng

  Giải thích VN: Được sở hữu riêng: do có các bí mật thương mại, và công nghệ hoặc các đặc trưng được xây dựng riêng, mà chủ nhân không muốn tiết lộ, nên phải đề phòng những người khác sao chép hoặc nhân bản một sản phẩm hay một chương trình, trừ phi họ đã trả tiền bản quyền. Ngược lại sở hữu riêng là công khai (xây dựng riêng (như) ng được xuất bản rộng rãi và sẵn sàng cho người khác bắt chước theo).

  proprietary (a-no)
  thuộc quyền sở hữu riêng
  proprietary card
  cạc riêng
  proprietary file format
  khuôn thức tệp sở hữu riêng
  proprietary program
  chương trình riêng
  proprietary software
  phần mềm riêng

  Kinh tế

  chuyên hữu
  có cầu chứng nhãn hiệu sản xuất
  có đăng ký độc quyền sản xuất
  có tài sản
  độc quyền bán
  độc quyền khai thác
  giới chủ
  giữ độc quyền
  hữu sản
  người chủ
  proprietary equity
  quyền lợi người chủ
  proprietary interest
  quyền lợi của người chủ
  proprietary right
  quyền của người chủ
  người có quyền sở hữu
  quyền sở hữu
  proprietary rights
  các quyền sở hữu
  quasi-proprietary right
  chuẩn quyền sở hữu
  thuộc giới chủ
  thuộc nghiệp chủ
  thuộc người có quyền sở hữu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X