• Thông dụng

  Danh từ

  Phần mềm (của máy tính)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần mềm (máy tính)

  Giải thích VN: Các chương trình hệ thống, tiện ích, hoặc ứng dụng, được diễn đạt theo một ngôn ngữ mà máy tính có thể đọc được.

  Computer Software Configuration Item (CSCI)
  mục cấu hình phần mềm máy tính
  Computer Software Data Tapes (CSDT)
  các băng dữ liệu phần mềm máy tính

  Điện

  phím mềm

  Kỹ thuật chung

  chương trình
  add-in software
  chương trình bổ sung
  animation software
  chương trình hình ảnh động
  anti-virus software
  chương trình chống virút
  application software
  chương trình phần mềm
  application software
  chương trình ứng dụng
  application software program
  chương trình phần mềm ứng dụng
  automatic design software
  chương trình thiết kế tự động
  communication software
  chương trình truyền thông
  communications software
  chương trình truyền thông
  cooperative software program (CSP)
  chương trình phần mềm hợp tác
  CSP cooperative software program
  chương trình phần mềm hợp tác
  email software
  chương trình gửi nhận email
  email software
  chương trình gửi nhận thư
  plug-in (software)
  chương trình nhúng
  software package
  bộ chương trình phần mềm
  software program
  chương trình phần mềm
  software recovery facility (SRF)
  chương trình hồi phục phần mềm
  Software Tool Library (STL)
  thư viện (chương trình) công cụ phần mềm
  software translator
  chương trình dịch phần mềm
  SRF (softwarerecovery facility)
  chương trình hồi phục phần mềm
  virus detection software
  chương trình phát hiện virút
  virus software
  chương trình diệt virút
  chương trình phần mềm
  application software program
  chương trình phần mềm ứng dụng
  cooperative software program (CSP)
  chương trình phần mềm hợp tác
  CSP cooperative software program
  chương trình phần mềm hợp tác
  software package
  bộ chương trình phần mềm

  Kinh tế

  phần mềm (của máy tính)
  phần mềm (máy vi tính)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X