• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  quyền
  access rights
  quyền truy cập
  Access Rights List (ARL)
  danh mục các quyền truy nhập
  all rights reserved
  bảo lưu mọi quyền
  Claims in respect of Patent Rights
  đòi bồi thường về quyền sáng chế
  delete rights
  quyền xóa
  Domain Name Rights Coalition (DNRC)
  liên minh quyền tên miền
  first-time rights
  quyền lần đầu
  fishing rights
  quyền đánh cá
  Intellectual Property Rights (IPR)
  các quyền sở hữu trí tuệ
  job control rights
  các quyền điều khiển công việc
  Load Access Rights (LAR)
  các quyền truy nhập tải
  mineral rights
  quyền về khoáng sản (luật)
  object existence rights
  quyền tồn tại đối tượng
  object management rights
  quyền quản lý đối tượng
  object rights
  quyền đối tượng
  operational rights
  quyền hoạt động
  Patent Rights
  bản quyền sáng chế
  patent rights
  quyền sở hữu công nghiệp
  read rights
  quyền được phép đọc
  rights of members
  quyền của hội viên
  Rights, Patent
  bản quyền sáng chế
  Rights, Patent, claims in respect of
  đòi bồi thường về quyền sáng chế
  special drawing rights
  quyền rút tiền đặc biệt
  television rights
  quyền truyền hình

  Xây dựng

  Bản quyền sáng chế

  Kinh tế

  các quyền
  copyright and related rights
  quyền tác giả và các quyền liên quan
  natural rights
  các quyền căn bản tự nhiên
  proprietary rights
  các quyền sở hữu
  proprietary rights
  các quyền tư hữu
  rights issue
  phát hành các quyền (mua cổ phiếu mới)
  rights letter
  thư phân phối các quyền
  rights market
  thị trường các quyền
  rights offering
  chào bán các quyền
  statutory rights
  các quyền pháp định
  các quyền lợi
  quyền công dân
  quyền nhận mua cổ phần mới
  with rights
  có quyền nhận mua cổ phần mới
  thứ tự
  thực huống
  thực trạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X