• Kỹ thuật chung

    rađa xung điều chỉnh

    Giải thích EN: A radar system in which signals are transmitted in a pattern of discrete pulses. Giải thích VN: Một hệ rađa trong đó các tín hiệu được truyền dưới dạng các xung riêng rẽ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X