• Kỹ thuật chung

  mã xung
  adaptive delta pulse code modulation
  sự điều chế mã xung delta thích ứng
  adaptive differential pulse code modulation
  điều biến mã xung vi sai thích ứng
  adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
  điều biến mã xung vi sai thích ứng
  adaptive differential pulse Code modulation (ADPCM)
  điều chế mã xung vi sai thích ứng
  adaptive differential pulse Code modulation (ADPCM)
  sự điều chế mã xung vi phân tương hợp
  adaptive digital pulse code modulation (ADPCM)
  sự điều chế mã xung số tương hợp
  ADPCM (adaptivedifferential pulse code modulation)
  sự điều chế mã xung vi sai tương hợp
  ADPCM (adaptivedigital pulse code modulation)
  sự điều chế mã xung số tương hợp
  delta pulse code modulation
  sự điều chế mã xung delta
  differential pulse code modulation
  điều biến mã xung vi sai
  differential pulse code modulation (DPCM)
  sự điều biến mã xung vi sai
  DPCM (differentialpulse code modulation)
  sự điều biến mã xung vi sai
  PCM (pulsecode modulation)
  điều biến mã xung
  PCM (Pulsecode modulation)
  sự điều biến mã xung
  PCVD (pulsecode voice data)
  dữ liệu tiếng mã xung
  pulse code modulation
  biến điệu mã xung
  Pulse Code Modulation (PCM)
  điều biến mã xung
  pulse code modulation (PCM)
  điều mã xung
  pulse code modulation (PCM)
  sự điều biến mã xung
  pulse code modulation transmission
  truyền điều biến mã xung
  pulse code modulation-PCM
  điều biến mã xung (PCM) xung
  pulse code voice data (PCVD)
  dữ liệu tiếng mã xung
  ternary pulse code modulation
  sự điều biến mã xung tam phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X