• /'deltə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đenta (chữ cái Hy-lạp)
  (vật lý) Đenta
  delta rays
  tia Đenta
  (địa lý,địa chất) vùng châu thổ
  the Nile Delta
  vùng châu thổ sông Nin, vùng đồng bằng
  delta wing aircraft
  máy bay có dạng hình tam giác, do cánh có khuynh hướng vuốt về phía sau

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tam giác châu

  Toán & tin

  chạc ba pha
  đenta
  delta amplitude
  biên độ đenta
  delta method
  phương pháp đenta
  delta x
  đenta x
  pulse delta modulation
  sự điều biến đenta xung

  Kỹ thuật chung

  châu tam giác
  đồng bằng
  arm of a delta
  nhánh sông đồng bằng
  Cuu Long River Delta
  đồng bằng sông Cửu Long
  delta irrigation project
  dự án tưới vùng đồng bằng
  delta placer
  sa khoáng đồng bằng
  delta plain
  đồng bằng châu thổ
  delta region
  miền đồng bằng
  delta terrain
  địa hình đồng bằng
  flat terrain, delta
  vùng đồng bằng
  Northern Delta
  đồng bằng Bắc Bộ
  Northern delta area
  khu vực đồng bằng Nam Bộ
  Northern delta provinces
  Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ
  Red River Delta
  đồng bằng sông Hồng
  Red River Delta area
  Khu vực đồng bằng sông Hồng
  tam giác
  be connected in ... a delta
  được đấu tam giác
  be connected in a opened delta
  được đấu tam giác hở
  delta circuit
  mạch tam giác
  delta connected
  được đấu tam giác
  delta connected
  mạch đấu tam giác
  delta connection
  các nối tam giác
  delta connection
  cách đấu tam giác
  delta connection
  cách mắc tam giác
  delta connection
  nối tam giác
  delta connection
  nối dây tam giác
  delta connection
  mối nối tam giác
  delta connection
  sự nối tam giác
  delta network
  mạng tam giác
  delta star connection
  sự cân đối tam giác-sao
  delta star conversion
  biến đổi tam giác-sao
  delta voltage
  điện áp tam giác
  delta voltage
  điện thế tam giác
  delta wing
  cánh tam giác
  delta-delta
  tam giác-tam giác
  delta-matched antenna
  ăng ten tam giác
  delta-star
  tam giác-sao
  delta-star connected
  được đấu tam giác-sao
  delta-star connected
  mạch đấu tam giác-sao
  double delta connection
  mạch đấu tam giác kép
  double delta wing
  cánh tam giác kép
  double-delta connection
  nối tam giác kép
  interior delta
  tam giác châu nội địa
  open delta connection
  cách mắc tam giác mở
  open delta connection
  sự nối tâm giác mở
  open-delta
  đấu tam giác hở
  open-delta connected
  mạch đấu tam giác hở
  open-delta connection
  cách nối tam giác hở
  star delta
  mạh đấu sao-tam giác
  star delta connection
  cách đấu sao-tam giác
  star delta connection
  cách mắc sao-tam giác
  star delta starter
  bộ chuyển mạch sao-tam giác
  star delta starter
  bộ khởi động sao-tam giác
  star delta starter
  bộ khởi động Y-tam giác
  star delta starting switch
  bộ chuyển mạch khởi động sao-tam giác
  star delta switch
  bộ chuyển mạch sao-tam giác
  star delta switch
  bộ khởi động sao-tam giác
  star delta transformation
  phép biến đổi sao-tam giác
  star-delta
  sao-tam giác
  star-delta connected
  được đấu sao-tam giác
  star-delta connected
  mạch đấu sao-tam giác
  star-delta connection
  nối sao-tam giác
  star-delta conversion
  sự chuyển đổi sao-tam giác
  star-delta starting
  khởi động sao-tam giác
  star-delta transformation
  sự chuyển đổi sao-tam giác
  star-to-delta transformation
  chuyển đổi sao thành tam giác
  star-to-delta-conversion
  biến đổi sao thành tam giác
  star/delta starting
  sự khởi động sao/tam giác
  storm delta
  tam giác châu bão táp
  two-wire delta network
  mạng tam giác hai dây
  y-delta starter
  bộ khởi động sao-tam giác
  y-delta starter
  bộ khởi động y-tam giác
  Y-delta transformation
  sự chuyển đổi sao-tam giác
  Y-delta transformation
  sự chuyển đổi tam giác-sao

  Kinh tế

  đenta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X