• /kwou'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trích dẫn, sự được trích dẫn
  Đoạn trích dẫn, lời trích dẫn (như) quote
  a dictionary of quotation
  cuốn từ điển những trích dẫn
  (bản công bố) giá cả thị trường chứng khoán, giá cả hàng hoá hiện thời)
  Bản dự kê giá
  a quotation for building a house
  bản dự kê giá xây một ngôi nhà
  (ngành in) Cađra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  câu trích dẫn

  Xây dựng

  sự định vật liệu

  Điện

  giấy báo giá

  Kỹ thuật chung

  khối lượng thi công
  định giá
  giá
  bản chào giá
  phần trích dẫn
  trích dẫn
  quotation mark
  dấu trích dẫn

  Kinh tế

  bảng báo giá
  bản dự kê giá
  bản tính giá
  bảng giá thị trường
  bảng thị giá
  quotation table
  bảng thị giá chứng khoán
  stock quotation
  bảng thị giá cổ phiếu
  tabulated quotation
  bảng thị giá (chứng khoán)
  bảng yết giá (của sở giao dịch chứng khoán)
  báo giá
  dẫn chứng
  định giá-báo giá

  Giải thích VN: Kinh doanh: ước tính giá trên dự án hay giao dịch thương mại. Đầu tư: giá đặt mua cao nhất và giá đặt bán thấp nhất đang hiện hành của chứng khóan hay hàng hóa. Khi nhà đầu tư hỏi về giá chứng khóan công ty XYZ (xin báo giá) thì có thể được trả lời là "60 đến 60 1/2" có nghĩa là giá đặt mua (giá cao nhất mà người mua nào cũng muốn chi trả) hiện hành là $60/ cổ phần và giá đặt bán (giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận) là $60 1/2. Giá này là giá mua bán lố tròn tức là một lố là 100 cổ phần chứng khóan.

  định thị giá
  price quotation
  sự định thị giá (chứng khoán)
  stock-exchange quotation
  sự định thị giá ở sở giao dịch chứng khoán
  định thị giá (ở sở giao dịch chứng khoán)
  stock-exchange quotation
  sự định thị giá ở sở giao dịch chứng khoán
  giá thị trường được công bố
  giá yết
  sự cho giá
  sự dẫn dụng
  sự yết giá
  thị giá
  thị giá (của sở giao dịch chứng khoán)
  ước giá
  yết giá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X