• /'refərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuyển đến (một người, một tổ chức có thẩm quyền) để xem xét, sự giao cho giải quyết (một vấn đề gì); thẩm quyền giải quyết
  outside the reference of the tribunal
  ngoài phạm vi thẩm quyền của toà án
  Sự hỏi ý kiến
  he acted without reference to me
  anh ấy làm mà không hỏi ý kiến tôi
  Sự xem, sự tham khảo
  to make reference to a dictionary
  tham khảo từ điển
  reference book
  sách tham khảo
  reference library
  thư viện tra cứu (không cho mượn)
  Sự ám chỉ, sự nói đến, sự nhắc đến
  to make reference to a fact
  nhắc đến một sự việc gì
  Sự liên quan, sự quan hệ, sự dính dáng tới
  in (with) reference to
  về (vấn đề gì...); có liên quan tới
  without reference to
  không có liên quan gì đến; không kể gì
  Sự giới thiệu, sự chứng nhận (lý lịch, tư cách, công tác...); người giới thiệu, người chứng nhận (lý lịch, tư cách, công tác...); giấy chứng nhận
  to take up someone's references
  tìm hiểu lý lịch (tư cách...) của ai
  to have good references
  có giấy giới thiệu tốt, có giấy chứng nhận tốt
  to give someone as a reference
  viện chứng ai; nhờ ai giới thiệu
  Dấu chỉ dẫn đoạn tham khảo (trong một cuốn sách)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự quy chiếu, mốc quy chiếu, sự tham khảo

  Hóa học & vật liệu

  làm mốc

  Xây dựng

  có tính chuẩn

  Đo lường & điều khiển

  mốc qui chiếu

  Điện

  sự qui chiếu

  Điện lạnh

  vật quy chiếu

  Kỹ thuật chung

  dấu quy chiếu,tham chiếu
  điểm chuẩn
  concentration of grid of reference points
  sự tập trung các điểm chuẩn
  Hypothetical Reference Point (HRX)
  điểm chuẩn giả định
  Mouth Reference Point (MRP)
  điểm chuẩn của miệng
  Optical Reference Point (ORP)
  điểm chuẩn quang
  Power difference in dB between any point and a reference point (DBR)
  Chênh lệch công suất tính bằng dB giữa một điểm bất kỳ với một điểm chuẩn
  QoS Reference Point (QRP)
  điểm chuẩn chất lượng dịch vụ
  Radio Relay Reference Point (RRRP)
  điểm chuẩn của vô tuyến chuyển tiếp
  Reference point (ISDN) (R)
  điểm chuẩn (ISDN)
  Reference Point (ISDN) (U)
  điểm chuẩn U (ISDN)
  reference point for planning
  điểm chuẩn quy hoạch
  Reference Points (RP)
  các điểm chuẩn
  điểm quy chiếu
  character reference point
  điểm quy chiếu ký tự
  mẫu
  mốc
  sự quy chiếu
  sự tham chiếu
  backward reference
  sự tham chiếu ngược
  cross reference
  sự tham chiếu chéo
  entry reference
  sự tham chiếu mục nhập
  external reference (EXTRN)
  sự tham chiếu ngoài
  file reference
  sự tham chiếu tập tin
  forward reference
  sự tham chiếu trước
  frequency reference
  sự tham chiếu tần số
  input/output reference
  sự tham chiếu vào/ra
  line reference
  sự tham chiếu dòng
  programming reference
  sự tham chiếu lập trình
  symbol reference
  sự tham chiếu ký hiệu
  sự tham khảo
  sự xem
  tham chiếu
  absolute cell reference
  tham chiếu ô tuyệt đối
  absolute reference
  tham chiếu tuyệt đối
  address reference
  tham chiếu địa chỉ
  address reference
  tham chiếu theo địa chỉ
  axis of reference
  trục tham chiếu
  B-ISDN Protocol Reference Model (B-ISDN PRM)
  Mô hình Tham chiếu Giao thức B-ISDN
  backward reference
  sự tham chiếu ngược
  Basic Synchronization Reference Frequency (BSRF)
  tần số tham chiếu đồng bộ cơ bản
  Basic System Reference Frequency (BSRF)
  tần số tham chiếu của hệ thống cơ bản
  bibliographic reference
  tham chiếu thư mục
  bibliographical reference
  tham chiếu thư mục
  built-in function reference
  tham chiếu hàm được lập sẵn
  built-in function reference
  tham chiếu hàm sẵn
  by reference
  bằng tham chiếu
  call by reference
  gọi bằng tham chiếu
  call by reference
  gọi theo tham chiếu
  Call Reference Value (Q931) (CRV)
  Giá trị tham chiếu của cuộc gọi (Q931)
  Call Reference Variable (CRV)
  biến số tham chiếu của cuộc gọi
  character reference
  tham chiếu ký tự
  character reference point
  điểm tham chiếu ký tự
  circular reference
  tham chiếu lòng vòng
  concentration of grid of reference points
  sự tập trung các điểm tham chiếu
  content reference attribute
  thuộc tính tham chiếu nội dung
  cross reference
  sự tham chiếu chéo
  Cross Reference File (CRF)
  tệp tham chiếu chéo
  cross-reference listing
  danh sách tham chiếu chéo
  cross-reference table
  bảng tham chiếu chéo
  data reference line
  đường tham chiếu dữ liệu
  dB above a reference noise (DBRN)
  dB trên một tạp âm tham chiếu
  dB above reference coupling (DBX)
  DBx-dB trên mức ghép tham chiếu
  decibels above reference coupling
  dBx trên liên kết tham chiếu
  Decimal Reference Publication Format (DRPE)
  định dạng công bố tham chiếu thập phân
  Destination Reference (DD)
  tham chiếu điểm đích
  Destination Reference (DR)
  tham chiếu điểm đích
  Destination Reference (DST-REF)
  tham chiếu điểm đích
  Digital Reference Sequence (DRS)
  chuỗi tham chiếu số
  document reference edge
  mép tham chiếu tài liệu
  downward reference
  tham chiếu hướng xuống
  Electronic Access to Reference Services (EARS)
  truy nhập điện tử tới các dịch vụ tham chiếu
  element reference list
  danh sách tham chiếu phần tử
  entity reference
  tham chiếu thực thể
  entry reference
  sự tham chiếu mục nhập
  equivalent reference string
  chuỗi tham chiếu bằng nhau
  explicit content reference
  tham chiếu nội dung tường minh
  exponential reference atmosphere
  atmosphe tham chiếu hàm số mũ
  external reference
  tham chiếu ngoại bộ
  external reference (EXTRN)
  sự tham chiếu ngoài
  external reference formula
  công thức tham chiếu ngoài
  external reference formula
  công thức tham chiếu ngoại bộ
  field reference file
  tập tin tham chiếu trường
  file reference
  sự tham chiếu tập tin
  file reference
  tham chiếu tệp
  file reference function
  chức năng tham chiếu tập tin
  font reference
  tham chiếu phông
  forward reference
  sự tham chiếu trước
  forward reference
  tham chiếu tiến
  forward reference
  tham chiếu trước
  frame reference clock
  tham chiếu của khung (khối) frame
  frame reference clock
  tham chiếu của khung (mành) frame
  frequency reference
  sự tham chiếu tần số
  function reference
  tham chiếu hàm
  Fundamental Reference System (FRS)
  hệ thống tham chiếu cơ bản
  general entity reference
  tham chiếu thực thể tổng quát
  Geographic Reference System (GEOREF)
  hệ thống tham chiếu địa lý
  global reference
  tham chiếu toàn cục
  identifier reference list
  danh sách tham chiếu định danh
  identifier reference value
  giá trị tham chiếu định danh
  inclusive reference
  tham chiếu bao hàm
  index of reference
  chỉ số tham chiếu
  input/output reference
  sự tham chiếu vào/ra
  key of reference
  khóa tham chiếu
  knowledge reference
  tham chiếu tri thức
  line reference
  sự tham chiếu dòng
  Local Area Networks Reference Model (LAN/RM)
  mô hình tham chiếu các mạng LAN
  Look Up Reference
  tra cứu tham chiếu
  magnetic stripe reference card
  cạc tham chiếu dải từ
  magnetic stripe reference card
  thẻ tham chiếu dải từ
  memory-reference instruction
  lệnh tham chiếu bộ nhớ
  message reference block
  khối tham chiếu thông báo
  message reference key
  khóa tham chiếu thông báo
  mixed cell reference
  tham chiếu ô pha trộn
  named character reference
  tham chiếu ký tự có tên
  named entity reference
  tham chiếu thực thể có tên
  National Standard Reference Data System (NSRDS)
  hệ thống số liệu tham chiếu chuẩn quốc gia
  Network Reference Model (NRM)
  mô hình tham chiếu mạng
  Nominal Overall Reference Equivalent (NORE)
  đương lượng tham chiếu tổng thể danh định
  note reference mark
  dấu tham chiếu chú thích
  numeric character reference
  tham chiếu ký tự số
  on-line reference
  tham chiếu trực tuyến
  Open System Interconnection Reference Model (ISO, ITU-T) (OSIRM)
  Mô hình tham chiếu về các nối giữa các hệ thống mở (ISO,ITU-T)
  optical reference plane
  mặt phẳng tham chiếu quang học
  parameter entity reference
  tham chiếu thực thể tham số
  pass-by read/ write-reference
  truyền theo tham chiếu ghi/ đọc
  pass-by-reference
  truyền theo tham chiếu
  point of reference
  điểm tham chiếu
  programming reference
  sự tham chiếu lập trình
  projection reference point (PRP)
  điểm tham chiếu (PRP)
  Protocol Reference Model (PRM)
  mô hình tham chiếu giao thức
  quick reference
  tham chiếu nhanh
  R1C1 reference type
  loại tham chiếu R1C1
  range reference
  tham chiếu vùng
  reference (function) call
  gọi hàm theo tham chiếu
  reference address
  địa chỉ tham chiếu
  reference bit
  bit tham chiếu
  reference block
  khối tham chiếu
  reference capacity set
  tập dung lượng tham chiếu chuẩn
  reference clock
  đồng hồ tham chiếu
  reference code
  mã tham chiếu
  reference code translation table
  bảng dịch mã tham chiếu
  reference dimension
  kích thước tham chiếu
  reference edge
  mép tham chiếu
  reference edge of tape
  máy ép băng tham chiếu
  reference electrode
  điện cực tham chiếu
  reference format
  định dạng tham chiếu
  reference frequency
  tần số tham chiếu
  Reference Information Systems Development (RISD)
  phát triển các hệ thống thông tin tham chiếu
  reference instruction
  lệnh tham chiếu
  reference language
  ngôn ngữ tham chiếu
  reference level
  mức tham chiếu
  reference line
  dòng tham chiếu
  reference list
  danh sách tham chiếu
  reference listing
  danh tham chiếu
  Reference Loudness (RL)
  âm lượng tham chiếu
  reference model
  mô hình tham chiếu
  Reference Model for Open Distributed Processing (RMODP)
  mô hình tham chiếu để xử lý phân bố mở
  reference page
  trang tham chiếu
  reference parameter
  tham số tham chiếu
  reference path
  đường dẫn tham chiếu
  reference picture
  hình ảnh tham chiếu
  reference plane
  mặt phẳng tham chiếu
  reference point
  điểm tham chiếu
  reference quantity set
  tập lượng tham chiếu chuẩn
  reference range
  phạm vi tham chiếu
  reference record
  bản ghi tham chiếu
  reference reserved name
  tên dành riêng cho tham chiếu
  reference retrieval
  lấy theo tham chiếu
  reference seisomometer
  máy đo địa chấn tham chiếu
  reference standard meter
  máy đo mẫu tham chiếu
  reference style
  kiểu tham chiếu
  reference surface
  bề mặt tham chiếu
  reference symbol
  ký hiệu tham chiếu
  reference table
  bảng tham chiếu
  reference tape
  băng tham chiếu chuẩn
  reference time
  thời gian tham chiếu
  reference tone
  âm tham chiếu
  reference type
  tham chiếu ấn mẫu
  relative cell reference
  tham chiếu ô tương đối
  remote reference
  tham chiếu cách khoảng
  remote reference formula
  công thức tham chiếu cách khoảng
  remote reference layer (RRL)
  lớp tham chiếu từ xa
  RRL (remotereference layer)
  lớp tham chiếu từ xa
  self-reference
  tự tham chiếu
  Side-Tone Reference Equipment (STRE)
  thiết bị tham chiếu trắc âm
  single reference
  tham chiếu đơn
  Source Reference (SR)
  tham chiếu nguồn
  SRC (systemreference code)
  mã tham chiếu hệ thống
  Standard Reference Data Program (SRDP)
  chương trình dữ liệu tham chiếu tiêu chuẩn
  structure reference
  tham chiếu cấu trúc
  structure reference semantics
  ngữ nghĩa tham chiếu cấu trúc
  structure reference syntax
  cú pháp tham chiếu cấu trúc
  subordinate reference
  tham chiếu thứ cấp
  superior reference
  tham chiếu cấp cao
  symbol reference
  sự tham chiếu ký hiệu
  system reference
  tham chiếu hệ
  system reference code (SRC)
  mã tham chiếu hệ thống
  system reference manual
  sách tham chiếu hệ
  table reference character (TRC)
  ký tự tham chiếu bảng
  Temporal Reference (TR)
  tham chiếu tạm thời
  terms of reference
  điều khoản tham chiếu
  TRC (tablereference character)
  ký tự tham chiếu bảng
  type reference name
  tên kiểu tham chiếu
  unassigned reference
  tham chiếu không quy định
  undefined external reference
  tham chiếu ngoài không xác định
  unit reference code (URC)
  mã tham chiếu thiết bị
  upward reference
  tham chiếu hướng lên
  URC (unitreference code)
  mã tham chiếu thiết bị
  value reference name
  tên giá trị tham chiếu
  view reference coordinates
  hiển thị tọa độ tham chiếu
  view reference point
  hiển thị điểm tham chiếu
  volume reference number
  số tham chiếu khối
  weak external reference
  tham chiếu ngoài yếu
  zero transmission level reference point
  điểm tham chiếu mức truyền số không
  cross-reference
  tham khảo chéo
  normative reference
  tiêu chuẩn tham khảo
  Open System Interconnection-OSI-reference model
  mô hình tham khảo OSI
  ordering reference materials
  đặt mua tài liệu tham khảo
  purchasing reference materials
  tài liệu tham khảo mua hàng
  quick reference
  tham khảo nhanh
  reference data
  dữ liệu tham khảo
  reference data
  số liệu tham khảo
  reference ellipsoid
  elipxôit tham khảo
  reference file
  tệp tham khảo
  reference library
  thư viện tham khảo
  reference lot
  hàng hóa tham khảo
  reference manual
  sách tham khảo
  reference manual
  tài liệu tham khảo
  reference mark
  dấu tham khảo
  reference materials
  tài liệu tham khảo
  reference parameter
  tham số tham khảo
  reference recording
  sự ghi (để) tham khảo
  reference work
  sách tham khảo
  technical reference
  tham khảo kỹ thuật
  Telecommunications Standards Reference Manual (TSRM)
  sách tham khảo tiêu chuẩn viễn thông
  trích dẫn
  truy cập

  Giải thích VN: Truy tìm dữ liệu hoặc các chỉ lệnh chương trình của một ổ đĩa, hoặc của một máy tính khác được nối vào máy tính của bạn bằng mạng công tác hoặc modem.

  truy xuất

  Giải thích VN: Truy tìm dữ liệu hoặc các chỉ lệnh chương trình của một ổ đĩa, hoặc của một máy tính khác được nối vào máy tính của bạn bằng mạng công tác hoặc modem.

  Kinh tế

  chứng chỉ
  giấy chứng nhận
  banker's reference
  giấy chứng nhận của ngân hàng
  người chứng nhận
  sự tham chiếu
  VAT reference number
  số tham chiếu thuế giá trị gia tăng
  reference exchange rate
  tỷ giá tham chiếu
  sự hỏi ý kiến
  sự tham khảo
  credit reference
  sự tham khảo về tín dụng
  credit reference
  sự tham khảo về tín dụng
  credit reference
  thông tin để tham khảo về khả năng chi trả
  high value of reference
  giá trị tham khảo cao
  reference bank
  ngân hàng tham khảo
  reference book
  sách tham khảo
  reference currency
  đồng tiền tham khảo
  reference group
  nhóm tham khảo
  reference material
  tài liệu tham khảo
  reference point
  điểm tham khảo
  reference price
  giá tham khảo
  reference world market price
  giá tham khảo thị trường thế giới
  tax reference price
  giá tham khảo đánh thuế
  trade reference
  nguồn tham khảo trong mua bán
  trade reference
  tài liệu tham khảo về mậu dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X