• /'dikʃənəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  a walking (living) dictionary
  từ điển sống, người học rộng biết nhiều
  ( định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở
  a dictionary style
  văn sách vở
  dictionary English
  tiếng Anh sách vở

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  từ điển
  mechanical dictionary
  “từ điểm cơ giới” (để dịch bằng máy)


  Điện

  sách thuật ngữ

  Kỹ thuật chung

  thư mục
  từ điển
  automatic dictionary
  từ điển tự động
  CESD (compositeexternal symbol dictionary)
  từ điển kí hiệu ngoài phức hợp
  composite external symbol dictionary
  từ điển ký hiệu ngoài kết hợp
  composite external symbol dictionary (CESD)
  từ điển ký hiệu ngoài phức hợp
  computer dictionary
  từ điển máy tính
  DD (datadictionary)
  từ điển dữ liệu
  DD/D (datadictionary/directory)
  từ điển dữ liệu
  descriptor dictionary
  từ điển mô tả
  dictionary code
  mã từ điển
  dictionary order
  thứ tự từ điển
  electronic commerce dictionary
  từ điển điện tử
  ESD (externalsymbol dictionary)
  từ điển ký hiệu ngoài
  external symbol dictionary
  từ điển ký kiệu ngoài
  frequency dictionary
  từ điển tần suất
  information resource dictionary (IRD)
  từ điển nguồn thông tin
  information resource dictionary schema
  sơ đồ từ điển nguồn thông tin
  Information Resource Dictionary System (IRDS)
  hệ thống từ điển nguồn thông tin
  information resource dictionary system (IRDS)
  hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
  integrated data dictionary
  từ điển dữ liệu tích hợp
  Internet Acronym Dictionary (IAD)
  Từ điển viết tắt về Internet
  IRD (informationresource-dictionary)
  từ điển nguồn thông tin
  IRDS (informationresource dictionary system)
  hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
  machine dictionary
  từ điển máy
  main dictionary
  từ điển chính
  mechanical dictionary
  từ điển cơ giới
  relocation dictionary
  từ điển chuyển vị
  relocation dictionary
  từ điển chuyển vị trí
  relocation dictionary
  từ điển định vị lại
  relocation dictionary
  từ điển tái định vị
  reverse code dictionary
  từ điền mã ngược
  RLD (relocationdictionary)
  từ điển chuyển địa chỉ
  RLD (relocationdictionary)
  từ điển định vị lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X